Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 80/2007Usnesení NSS ze dne 19.09.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

3 Ads 80/2007 - 147

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně J. B., zastoupené obecným zmocněncem panem P. Ch., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 26. 10. 2005, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 16 Cad 76/2006, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 3. 2007, č. j. 16 Cad 76/2006 - 122,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 3. 2007, č. j. 16 Cad 76/2006 - 122, byla jako nedůvodná zamítnuta žaloba žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) proti rozhodnutí žalované ze dne 26. 10. 2005, čj. X, jímž žalovaná zamítla žádost žalobkyně o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek podle § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Ve lhůtě pro podání kasační stížností zaslala stěžovatelka prostřednictvím obecného zmocněnce soudu podání označené jako „stížnost – odvolání“ s tím, že odůvodnění bude doplněno „najmutým právním zástupcem“. Krajský soud poté usnesením ze dne 10. 5. 2007, č. j. 16 Cad 76/2006 - 134, vyzval žalobkyni prostřednictvím jejího obecného zmocněnce, aby do spisu doložila plnou moc udělenou advokátovi a aby doplnila kasační stížnost o její rozsah a důvody. Stěžovatelka plnou moc nedoložila ani nedoplnila kasační stížnost. Kasační stížnost byla poté předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, jenž ji vrátil zpět Krajskému soudu v Plzni s tím, aby tento soud stěžovatelku opětovně vyzval k doložení zastoupení advokátem a aby ji poučil i o možnosti ustanovení zástupce soudem s tím, aby toto usnesení bylo doručeno nejen obecnému zmocněnci, nýbrž i stěžovatelce. Usnesením ze dne 30. 7. 2007, č. j. 16 Cad 76/2006 - 142, proto krajský soud vyzval stěžovatelku, aby doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnost, případně aby podala žádost o ustanovení zástupce a současně s ní předložila soudu vyplněný formulář prohlášení

č. j. 3 Ads 80/2007 - 148

o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Soud stěžovatelku poučil o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě, že nebude pro řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 2. 8. 2007, ta však na ně nereagovala.

Nejvyšší správní soud nemohl o věci jednat a kasační stížnost odmítl z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka přes výzvu soudu k doložení zastoupení advokátem a přes poučení o možných následcích nepředložila soudu plnou moc udělenou advokátovi; sama přitom neprokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie ani soudu nevrátila zpět vyplněný formulář Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, aby mohl soud posoudit předpoklady osvobození od soudních poplatků pro případné ustanovení advokáta. Stěžovatelka soudu předložila žalobním řízení toliko plnou moc udělenou obecnému zmocněnci, tedy osobě bez vysokoškolského právnického vzdělání požadovaného pro výkon advokacie, což pro řízení o kasační stížnosti není dostačující. Sama stěžovatelka přitom neprokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatelky – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Nad rámec toho je zapotřebí poukázat rovněž na skutečnost, že podaná kasační stížnost nebyla soudem projednatelná, neboť stěžovatelka ani na základě výzvy soudu nedoplnila kasační stížnost o soudem požadované náležitosti. Byl zde tedy dán také důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť stěžovatelka přes výzvu soudu neodstranila nedostatky kasační stížnosti a v řízení proto není možné pokračovat.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru