Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 8/2009 - 25Usnesení NSS ze dne 12.02.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - ostatní

přidejte vlastní popisek

3 Ads 8/2009 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, Praha 5, o důchod, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 9. 2008 čj. 1 Nc 14/2008 - 8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce zaslal prostřednictvím žalované Krajskému soudu v Ostravě podání, které bylo nazváno „odvolání“ proti nespecifikovanému rozhodnutí žalované v důchodové věci. Podání postrádalo základní náležitosti žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Krajský soud v Ostravě proto usnesením ze dne 8. 8. 2008 čj. 1 Nc 14/2008 - 5 vyzval žalobce ve stanovené lhůtě k doplnění a opravě tohoto podání ve smyslu § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Žalobci bylo tímto usnesením uloženo, aby označil správní orgán, jehož rozhodnutí napadá, věc, o které bylo rozhodováno, uvedl, v čem spatřuje nezákonnost či nicotnost napadeného rozhodnutí. Žalobce byl poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě podání opraveno a doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání odmítne.

Žalobce ve stanovené lhůtě své podání neopravil a nedoplnil, takže krajský soud usnesením ze dne 12. 9. 2008 čj. 1 Nc 14/2008 - 8 řízení o tomto podání žalobce odmítl. Proti tomuto usnesení podal žalobce včas kasační stížnost, která neobsahovala potřebné náležitosti. Usnesením krajského soudu ze dne 27. 10. 2008 čj. 1 Nc 14/2008 - 16 byl proto vyzván, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil advokáta a předložil plnou moc k zastupování, uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s., a uvedl, co navrhuje.

Na tuto výzvu žalobce nereagoval.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti stěžovatel musí být zastoupen advokátem. Tuto podmínku stěžovatel přes výzvu soudu nesplnil, takže není splněna jedna z podmínek řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Navíc kasační stížnost nelze projednat pro vady, které obsahuje, a které přes výzvu soudu nebyly odstraněny (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. února 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru