Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 77/2007Usnesení NSS ze dne 11.07.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 77/2007 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: V. V., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 2. 4. 2007 č. j. 54 Cad 18/2007 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 2. 4. 2007 č. j. 54 Cad 18/2007 - 18, kterým byla odmítnuta žaloba žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 12. 2006 proto, že byla podána opožděně, a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 25. 4. 2007 č. j. 54 Cad 18/2007 - 22 zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Týž krajský soud usnesením ze dne 25. 4. 2007 č. j. 54 Cad 18/2007 - 24 uložil žalobci, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení odstranil vady kasační stížnosti a v téže lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi k jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Žalobce vady kasační stížnosti neodstranil a plnou moc advokáta k jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti nepředložil.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li

č. j. 3 Ads 77/2007 - 39

stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci žalobce přes výzvu krajského soudu není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, není tak splněna jedna z podmínek řízení a v řízení nelze pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru