Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 76/2007Usnesení NSS ze dne 11.07.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

3 Ads 76/2007 - 179

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na poříčním právu 376/1, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 1. 2005, č.j. 2005/3491/21, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cad 8/2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2006, č. j. 1 Cad 8/2005 - 105,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 20. 1. 2005, č.j. 2005/3491/21, bylo zamítnuto odvolání žalobce (dále též „stěžovatel“) proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí, ze dne 3. 1. 2005, č.j. KUOK/14919/04/OSV-DS/7025/SD-308, jímž nebyla žalobci povolena obnova řízení ve věci zamítnutí žádosti o dávku sociální péče, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 10. 2006, č. j. 1 Cad 8/2005 - 105, žalobu proti tomuto rozhodnutí jako nedůvodnou zamítl. Ve včasné kasační stížnosti stěžovatel požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2007, č. j. 1 Cad 8/2005 - 129, byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2006, č. j. 1 Cad 8/2005 - 105. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 5. 2007, č. j. 3 Ads 50/2007 - 158, byla odmítnuta kasační stížnost žalobce směřující proti usnesení, jímž mu nebyl žalobci ustanoven zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel byl poté výzvou Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2007, č. j. 1 Cad 8/2005 - 164, vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího doručení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel byl poučen o tom, že v případě neodstranění této chybějící podmínky řízení Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne.

č. j. 3 Ads 76/2007 - 180

Výzva byla stěžovateli doručena do vlastních rukou dne 7. 6. 2007; téměř nečitelným podáním doručeným Městskému soudu v Praze stěžovatel vyslovil přání, aby mu byl ustanoven advokát JUDr. Vít Vohánka; požadovanou plnou moc však nepředložil.

Nejvyšší správní soud nemohl o věci jednat a kasační stížnost odmítl z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu soudu k doložení zastoupení advokátem poté, co soud prvního stupně zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a Nejvyšší správní soud následně odmítl kasační stížnost směřující proti tomuto usnesení, a přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru