Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 75/2012 - 44Usnesení NSS ze dne 12.10.2012

Způsob rozhodnutíjinak
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - ostatní

přidejte vlastní popisek

3 Ads 75/2012 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: J. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 5. 2012, č. j. 19 Ad 2/2012 – 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Náklady tlumočného v celkové částce 5.760 Kč nese stát.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), jímž bylo odmítnuto její podání ze dne 18. 11. 2011, kterým žádala o „vypočítání českého důchodu na plnou výši“. V kasační stížnosti dále navrhla zrušení prvostupňového rozhodnutí žalované, čj. X a požádala o ustanovení advokáta a osvobození od soudních poplatků.

Usnesením ze dne 12. 11. 2012 č. j. 3 Ads 75/2012 – 60 Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky na ustanovení advokáta zamítl a zároveň jí vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Stěžovatelku zároveň poučil, že zastoupení advokátem představuje jednu z podmínek řízení o kasační stížnosti, jejíž nesplnění může vést k odmítnutí kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 5. 12. 2012. Dle § 40 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále „s. ř. s.“) počala lhůta k předložení plné moci běžet 6. 12. 2012 a skončila dne 20. 12. 2012. Ve stanovené lhůtě však stěžovatelka na výzvu nikterak nereagovala, plnou moc advokáta nepředložila a neučinila tak dosud.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka podmínku nesplnila, když plnou moc udělenou advokátu, který by jí zastupoval v řízení o kasační stížnosti, nepředložila a nemá ani předepsané právnické vzdělání. O možném dopadu nesplnění zákonné povinnosti, spočívajícím v odmítnutí kasační stížnosti, byla stěžovatelka poučena.

Z citovaného ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. je patrné, že povinné zastoupení advokátem je jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti, která však v nyní posuzované věci nebyla splněna. V takovém případě nemůže Nejvyšší správní soud rozhodnout jinak, než kasační stížnost odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Stěžovatelka je osoba polské národnosti, neovládající český jazyk. Jedná se tedy o případ, na který pamatuje ustanovení § 36 odst. 1, 2 s. ř. s. tak, že ukládá soudu povinnost účastníku zajistit rovné postavení v řízení, stejné možnosti uplatnit jeho práva i tím, že mu umožní jednat v jeho mateřštině. Účastníku soud ustanoví tlumočníka, vyjde-li taková potřeba v řízení najevo. V posuzovaném případě bylo zapotřebí pro kvalifikovanou komunikaci soudu a stěžovatelky pořídit opakovaně úřední překlady podání stěžovatelky, psané v polštině, jakož i rozhodnutí tohoto soudu překládat do polštiny. Ustanovené tlumočnici byla za tlumočnické úkony přiznána odměna ve výši 3.120 Kč usnesením z dne 28. 8. 2012, č. j. 3 Ads 75/2012 - 29, ve výši 480 Kč a 2.160 Kč usneseními ze dne 28. 11. 2012, č. j. 3 Ads 75/2012 - 68 a 3 Ads 75/2012 - 69. Celkem se tedy jedná o částku 5.760 Kč. Náklady spojené s přibráním tlumočníka platí stát - § 36 odst. 2, § 59 odst. 2 s. ř. s.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. Protože byla kasační stížnost odmítnuta, nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů tohoto řízení právo.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2013

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru