Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 72/2012 - 7Usnesení NSS ze dne 31.05.2012

Způsob rozhodnutívýzva k zaplacení SOP
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcSociální ochrana - Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

přidejte vlastní popisek

3 Ads 72/2012 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: J. K.-K., zastoupen JUDr. Stanislavou Vrchotovou, advokátkou, se sídlem Vachova 1, Brno, proti žalovanému: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 6. 2010, č.j. 47091/010/9012/13.5.2010/1330/PRP222, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 3. 2012, č. j. 36 Ad 20/2010 – 20,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 6. 2010, č.j. 47091/010/9012/13.5.2010/1330/PRP222 (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým žalovaná zamítla odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Třebíč ze dne 7. 4. 2010, č.j. 47010/220-9010-04.01.2010-2759/PPO/ 64/4-Zel. Tímto prvostupňovým rozhodnutím byla zamítnuta stěžovatelova žádost o vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti.

Nejvyšší správní soud po předložení kasační stížnosti krajským soudem zjistil, že stěžovatel při podání kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků – přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Proto vyzval usnesením ze dne 31. 5. 2012, č. j. 3 Ads 72/2012 - 7 stěžovatele k uhrazení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. V poučení tohoto usnesení bylo uvedeno, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud zastaví řízení ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Toto usnesení stěžovateli bylo doručeno prostřednictvím jeho zástupkyně do jejích vlastních rukou dne 8. 6. 2012.

Nejvyšší správní soud zjistil, že ani do 22. 6. 2012 nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelem uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho uhrazení skončila v souladu s pravidly pro počítání lhůt (§ 40 s. ř. s.) dne 15. 6. 2012 a stěžovatel byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Za situace, kdy Nejvyšší správní soud shledal, že stěžovatel přes výzvu ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, dospěl k závěru, že nemůže dále pokračovat v řízení o kasační stížnosti a proto toto řízení zastavil.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jednomu z účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2012

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru