Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 72/2009 - 34Usnesení NSS ze dne 12.08.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 72/2009 - 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: M. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 26. 11. 2008, č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2009, č. j. 16 Cad 36/2009 – 10,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v záhlaví uvedeným usnesením odmítl žalobu, jíž se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 26. 11. 2008, č. j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla žádost žalobce o částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 43 zákona č. 155/1995 Sb.

Usnesení krajského soudu, které mu bylo doručeno dne 4. 5. 2009, napadl žalobce kasační stížností. V záhlaví kasační stížnosti uvedl, že ji směřuje Nejvyššímu soudu v Brně, tomuto soudu ji také adresoval, a to ačkoli byl v usnesení krajského soudu řádně poučen o místu i lhůtě pro podání kasační stížnosti. K poštovní přepravě podání předal dne 14. 5. 2009, Nejvyššímu soudu v Brně bylo doručeno dne 15. 5. 2009. Nejvyšší soud v Brně toto podání dne 21. 5. 2009 odeslal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb místně příslušnému Krajskému soudu v Plzni, jemuž bylo doručeno dne 22. 5. 2009.

Podle ust. § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle ust. § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Nejvyšší správní soud dospěl v usnesení rozšířeného senátu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 Azs 51/2007 - 55, publ. pod č. 1790/2009 Sb. NSS, k závěru, že kasační stížnost podaná u nepříslušného soudu je včasná jen tehdy, jestliže ji tento nepříslušný soud ve lhůtě stanovené pro podání kasační stížnosti odešle soudu, který napadené rozhodnutí vydal, či Nejvyššímu správnímu soudu. Jen tehdy je lhůta k podání kasační stížnosti zachována. V opačném případě, tj. pokud nepříslušný soud takto učiní po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, je nutno z citovaného ustanovení § 106 odst. 4 s. ř. s. dovodit, že lhůta zachována není a jde tudíž o kasační stížnost opožděně podanou. Nejvyšší správní soud zde zdůrazňuje, že není povinností nepříslušného soudu sledovat lhůtu pro podání kasační stížnosti proti rozhodnutí jiného soudu. Sledování lhůty je povinností účastníka řízení, přičemž jeho pochybení, spočívající v tom, že se neřídil správným poučením soudu a odeslal své podání jinému (nepříslušnému) soudu, lze přičíst jen k tíži tohoto účastníka.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené usnesení bylo stěžovateli do vlastních rukou doručeno v pondělí dne 4. 5. 2009. Posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti bylo v souladu s ust. § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. pondělí dne 18. 5. 2009. Ve stanovené lhůtě podal stěžovatel kasační stížnost, avšak nesprávně (vzdor správnému poučení Krajského soudu v Plzni) ji adresoval a odeslal Nejvyššímu soudu v Brně. Ten nebyl soudem příslušným, a proto ji dne 21. 5. 2009 postoupil soudu věcně a místně příslušnému, jímž je Krajský soud v Plzni. Stalo se tak nepochybně po lhůtě k podání kasační stížnosti, která skončila v pondělí dne 18. 5. 2009.

Nejvyšší správní soud uzavřel, že kasační stížnost byla podána opožděně, a proto ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru