Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 72/2007Usnesení NSS ze dne 04.07.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcOdškodnění - ostatní
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

3 Ads 72/2007 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce M. A., zastoupeného JUDr. Janem Švachem, advokátem se sídlem Dolní náměstí 1356, Vsetín, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/P, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 9. 2005, č.j. P-1059/2005, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 Cad 9/2006, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 4. 2006, č. j. 32 Cad 9/2006 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 15. 9. 2005, č.j. P-1059/2005, žalovaný neposkytl žalobci jednorázovou peněžní částku podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socailistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. 4. 2006, č. j. 32 Cad 9/2006 - 23, žalobu proti tomuto rozhodnutí odmítl jako opožděně podanou. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel včasnou blanketní kasační stížnost, v níž uvedl, že nemá finanční prostředky na zaplacení advokáta. Usnesením ze dne 15. 9. 2006, č. j. 32 Cad 9/2006 - 35, Krajský soud v Brně zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. Toto usnesení bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2007, č. j. 3 Ads 100/2006 - 45. Usnesením ze dne 15. 3. 2007, č. j. 32 Cad 9/2006 - 53, Krajský soud v Brně stěžovateli ustanovil pro řízení o kasační stížnosti zástupcem advokáta JUDr. Jana Švacha, jemuž bylo toto usnesení doručeno dne 6. 4. 2007. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23. 4. 2007, č. j. 32 Cad 9/2006 - 54, byl stěžovatel prostřednictvím svého zástupce vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost tak, aby uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů ji podává a aby rovněž uvedl, kdy mu bylo kasační stížností napadené rozhodnutí doručeno. Soud poučil stěžovatele o tom, že v případě

č. j. 3 Ads 72/2007 - 61

neodstranění uvedených vad kasační stížnost bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 2. 5. 2007, kasační stížnost však nedoplnil.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podaná kasační stížnost nesplňuje náležitosti pro to, aby na jejím základě bylo možné rozhodnutí krajského soudu věcně přezkoumat. Pouhý projevený nesouhlas s rozhodnutím krajského soudu neumožňuje Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost věcně projednat, neboť nejsou dány důvody kasační stížnosti. Stěžovatel, jenž byl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, byl jeho prostřednictvím soudem vyzván k odstranění vad kasační stížnosti tak, aby uvedl, v jakých skutečnostech spatřuje důvody kasační stížnosti. Usnesení obsahovalo řádné poučení o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě neodstranění vad podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věta s. ř. s. Kasační stížnost však nebyla doplněna.

Nejvyšší správní soud se tedy kasační stížností nemohl zabývat, neboť v ní nebyl dán rozsah přezkumu usnesení soudu prvního stupně. Nejvyšší správní soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí soudu prvního stupně. Zastoupený stěžovatel byl Krajským soudem v Brně vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě, že tak neučiní. Kasační stížnost však nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, proto Nejvyšší správní soud konstatuje, že přes výzvu soudu a poučení o možných následcích nebyly odstraněny vady kasační stížnosti a tato skutečnost představuje nedostatek, pro který není možné v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věta s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Stěžovateli byl pro toto řízení před soudem ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Nejvyššímu správnímu soudu však do dne jeho rozhodnutí nebylo prokázáno, že v daném případě proběhla první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto o odměně advokáta za zastupování v řízení o této kasační stížnosti nerozhodoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. července 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru