Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 67/2011 - 25Usnesení NSS ze dne 18.05.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 67/2011 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: F. R., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, o přezkoumání lékařského posudku ze dne 1. 2. 2010 čj. LPS/2009/10529-OV-ČSSZ, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 10. 2010, č. j. 43 Ad 20/2010 – 9,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 10. 2010, č. j. 43 Ad 20/2010 – 9, (dále jen „napadené usnesení“), kterým Krajský soud v Ostravě (dále jen „krajský soud“) podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl jeho žalobu, neboť obsahovala takové nedostatky, pro které nebylo možné v řízení pokračovat a které stěžovatel neodstranil, ač jej k tomu krajský soud usnesením ze dne 1. 6. 2010, č. j. 43 Ad 20/2010 - 7, vyzval a poučil jej o následcích neodstranění.

Kasační stížnost podal stěžovatel blanketní, s tím, že ji doplní ve lhůtě 15 dnů. Protože tak stěžovatel neučinil, vyzval jej krajský soud usnesením ze dne 26. 1. 2011, č. j. 43 Ad 20/2010 - 14, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a prostřednictvím něj doplnil údaj o tom, kdy mu bylo napadené usnesení doručeno, v jakém rozsahu jej napadá a důvody kasační stížnosti uvedené v § 103 odst. 1 s. ř. s. Zároveň jej poučil, že pokud uvedené náležitosti ve stanovené lhůtě nedoplní, nebude možné v kasačním řízení pokračovat, a Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítne.

Krajský soud doručoval toto usnesení stěžovateli do vlastních rukou obálkou typu I. prostřednictvím držitele provozovatele poštovních služeb, České pošty, s.p. na adresu H. X, O., kterou stěžovatel uvedl v žalobě a na kterou mu bylo úspěšně v řízení doručováno, mj. i napadené usnesení. Protože stěžovatel nebyl při pokusu o doručení zastižen, byla zásilka obsahující usnesení ze dne 26. 1. 2011, č. j. 43 Ad 20/2010 - 14, podle § 49 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. uložena v provozovně České pošty, s.p. a stěžovateli byla zanechána písemná výzva, aby si zásilku vyzvedl ve lhůtě 10 dnů. Vzhledem k tomu, že tak stěžovatel neučinil by § 42 odst. 5 s. ř. s. považováno na této adrese za doručené dne 28. 1. 2011. Protože po marném uplynutí této 10ti denní lhůty nebylo možné vhodit zásilku do domovní nebo jiné schránky, byla zásilka vrácena krajskému soudu dne 8. 2. 2011. Nejvyšší správní soud podotýká, že na okamžik doručení nemá v tomto směru žádný vliv, že usnesení nebylo v souladu s § 49 odst. 4 věta poslední o. s. ř. řádně vyvěšeno na úřední desce krajského soudu. Krajský soud současně nahlédnutím do centrální evidence osob zjistil, že stěžovatel v průběhu žalobního řízení změnil svoji adresu trvalého pobytu na adresu D. X, O., a tuto vyhodnotil jako stěžovatelovu doručovací adresu [adresu trvalého pobytu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel podle § 46b písm. a) o. s. ř., tj. D. X, O.]. Opakovaně stěžovateli proto doručil citované usnesení obsahující výzvu obálku typu III. podle § 50 odst. 1 o. s. ř. dne 15. 2. 2011 na tuto novou adresu. Nejvyšší správní soud sice nepřehlédl, že stěžovateli bylo úspěšně doručováno na adresu H. X, O., i poté, co zaevidoval změnu svého trvalého pobytu, ale shledal, že v obou případech, kdy stěžovateli bylo doručováno adresu H. X, O., z důvodu jím sdělené doručovací adresy podle § 46a o. s. ř., nebo na adresu D. X, O., jako na adresu pro doručování podle § 46b o. s. ř., bylo na uvedené adresy doručeno takovým způsobem, že usnesení ze dne 26. 1. 2011, č. j. 43 Ad 20/2010 - 14, obsahující výzvu k doplnění kasační stížnosti se považuje za doručené.

Žalovaná v písemném vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že kasační stížnost neobsahuje žádné odůvodnění, a proto se k ní nemůže vyjádřit. Přesto však považovala za vhodné podotknout, že stěžovatelova žaloba směřuje proti lékařskému posudku ze dne 1. 2. 2010, čj. LPS/2009/10529-OV-CSSZ, který je pouze podkladem pro rozhodnutí žalované o stěžovatelově důchodovém nároku, jenž je podmíněn nepříznivým zdravotním stavem. Lékařský posudek je přitom přezkoumatelný pouze v rámci žalobního řízení proti rozhodnutí žalované. Žalovaná proto souhlasila s tím, že krajský soud žalobu odmítl.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani později na výzvu nereagoval a kasační stížnost nedoplnil. Krajský soud proto následně předložil kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně. Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen, což byl, jak je zřejmé z výše uvedeného.

Stěžovatelem podaná blanketní kasační stížnost jednak nemá náležitosti požadované ustanovením § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť zejména neobsahuje jediný tvrzený důvod ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s., ani z ní není patrné, jaká pochybení stěžovatel vytýká krajskému soudu, resp. v čem spatřuje nezákonnost či nesprávnost napadeného usnesení. Rovněž stěžovatel nedoplnil plnou moc prokazující, že je zastoupen advokátem či jiný doklad prokazující, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Za této situace, kdy stěžovatel nijak nereagoval na výzvu krajského soudu, ač byl poučen o možných následcích neodstranění jejích nedostatků, je kasační stížnost i nadále neurčitá a nekonkrétní.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, pokud stěžovatel v kasační stížnosti neuvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), a tyto vady k výzvě soudu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003 - 40).

Nejvyšší správní soud shledal, že stěžovatel navzdory výzvě k odstranění vytýkaných vad kasační stížnosti tyto vady ve stanovené lhůtě ani později neodstranil, a nebyly tak splněny podmínky § 106 odst. 1 s. ř. s. pro projednání kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud z těchto důvodů stěžovatelovu kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl. Zároveň byly naplněny i důvody pro odmítnutí podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud nadto dodává, že stěžovatelova žaloba směřovala proti posudku o invaliditě vydaného lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava-město, proti němuž není přípustné podat žalobu ve správním soudnictví [§ 70 písm. a) s. ř. s.], takže ani v případě naplnění všech procesních podmínek by ani kasační stížnost ani žaloba nemohla být meritorně úspěšná (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2003, č.j. 5 Ads 1/2003 - 111).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné

V Brně dne 18. května 2011

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru