Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 66/2007Usnesení NSS ze dne 27.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení Praha
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

3 Ads 66/2007 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce A. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 9. 2006, č. I, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 22 Cad 222/2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2007, č. j. 22 Cad 222/2006 - 16,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2007, č. j. 22 Cad 222/2006 - 16, byla jako nedůvodná zamítnuta žaloba žalobce (dále též „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 9. 2006, č. I, jímž žalovaná upravila žalobci od 17. 2. 2003 částečný invalidní důchod podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Ve lhůtě pro podání kasační stížností stěžovatel zaslal soudu podání, v němž vyjádřil svůj nesouhlas s rozhodnutím krajského soudu; dále v něm sdělil, že není v jeho možnostech nechat se zastoupit advokátem. Krajský soud jej proto vyzval k vrácení vyplněného potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Usnesením ze dne 12. 3. 2007, č. j. 22 Cad 222/2006 - 27, Krajský soud v Brně zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud v odůvodnění uvedl, že stěžovatelovy majetkové poměry neodůvodňují osvobození od soudních poplatků, což je nezbytný předpoklad pro to, aby byl účastníku řízení ustanoven zástupce. Stěžovatel proti tomuto usnesení nepodal kasační stížnost.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2007, č. j. 22 Cad 222/2006 - 28, byl stěžovatel vyzván, aby do jednoho měsíce ode dne doručení výzvy doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a aby kasační stížnost doplnil o rozsah a důvody a o údaj o tom, kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno. Stěžovatel byl poučen o tom, že v případě nevyhovění výzvě Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 20. 4. 2007; stěžovatel však soudu pouze opětovně

č. j. 3 Ads 66/2007 - 38

sdělil, že jeho finanční situace mu neumožňuje najít si advokáta a že to je vše, co může k věci uvést.

Nejvyšší správní soud nemohl o věci jednat a kasační stížnost odmítl z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu soudu k doložení zastoupení advokátem poté, co krajský soud zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Nad rámec toho je zapotřebí poukázat rovněž na skutečnost, že podaná kasační stížnost nebyla soudem projednatelná, neboť stěžovatel ani na základě výzvy soudu nedoplnil kasační stížnost o soudem požadované náležitosti. Byl zde tedy dán také důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť stěžovatel přes výzvu soudu neodstranil nedostatky kasační stížnosti a v řízení proto není možné pokračovat.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru