Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 64/2007Usnesení NSS ze dne 20.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Plzně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

3 Ads 64/2007 - 93

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce Ing. V. M., proti žalovanému Magistrátu města Plzně, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Martinská 2, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 3. 2007 č. j. 17 Ca 19/2005 - 51,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 3. 2007 č. j. 17 Ca 19/2005 - 51, kterým byla zamítnuta žaloba žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 6. 2005 čj. OSVZ/2347/05 a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Žalobce nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a proto krajský soud usnesením ze dne 19. 4. 2007 č. j. 17 Ca 19/2005 - 63 mu uložil, aby do 2 týdnů buď sdělil jméno advokáta, kterým bude zastoupen v řízení o podané kasační stížnosti a současně předložil tomuto advokátovi udělenou plnou moc, nebo podal žádost o ustanovení zástupce soudem a současně předložil soudu vyplněné prohlášení o příjmech a majetkových a osobních poměrech. Žalobce byl současně poučen o následcích nevyhovění této výzvě.

Žalobce shora uvedené výzvě nevyhověl.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto.

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) v řízení o kasační stížnosti stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

č. j. 3 Ads 64/2007 - 94

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže mj. nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci je nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti nedostatkem odstranitelným, přes výzvu soudu však odstraněn nebyl. Protože zastoupení advokátem je v řízení o kasační stížnosti povinné, není možno v řízení o kasační stížnosti pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru