Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 57/2011 - 54Usnesení NSS ze dne 11.05.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 57/2011 - 54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: V. P., zast. Mgr. Annou Apollónovou, advokátkou se sídlem Praha 5, U Trojice 2, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 8. 10. 2008, č. j. X, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2010, č. j. 1 Cad 139/2008 – 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 10. 2008, č. j. X. Současně žádá, aby byl její kasační stížnosti přiznán odkladný účinek. Je si vědoma, že podává kasační stížnost opožděně, toto ovšem odůvodňuje svým úrazem a následnou hospitalizací. Žádá proto o prominutí zmeškání lhůty.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty podle tohoto ustanovení nelze prominout. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. počíná lhůta stanovená tímto zákonem běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

V daném případě má Nejvyšší správní soud za prokázané, že rozsudek Městského soudu v Praze byl zástupkyni stěžovatelky, Mgr. Anně Apollónové, doručen do datové schránky dne 17. 9. 2010. Dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti tedy začala běžet dne 18. 9. 2010 a uplynula v souladu s výše citovanými ustanoveními soudního řádu správního dne 2. 10. 2010. Jelikož tento den připadal na sobotu, bylo posledním dnem, kdy bylo možné kasační stížnost podat, pondělí 4. 10. 2010. Stěžovatelka podala kasační stížnost prostřednictvím své zástupkyně dne 17. 12. 2010, tedy více než dva měsíce po marném uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti stanovené v § 106 odst. 2 s. ř. s. Možnost prominutí zmeškání lhůty zákon nepřipouští.

S ohledem na výše uvedené byl Nejvyšší správní soud nucen kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku Městského soudu v Praze odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. jako opožděně podanou, aniž by se mohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti či její důvodností.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 11. května 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru