Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 56/2007Usnesení NSS ze dne 27.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 2449/2007

přidejte vlastní popisek

3 Ads 56/2007 - 156

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce J. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 21. 11. 2005 v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2006 č. j. 42 Cad 23/2006 - 120 ve znění opravného usnesení ze dne 31. 1. 2007 č. j. 42 Cad 23/2006 - 133,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu uvedenému v záhlaví. Jelikož nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, vyzval ho krajský soud usnesením ze dne 12. 3. 2007 č. j. 42 Cad 23/2006 - 142, aby do jednoho měsíce od doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby ve stejné lhůtě požádal o ustanovení advokáta, splňuje-li zákonné podmínky. Žalobce byl současně poučen o následcích nevyhovění této výzvě.

Žalobce odmítl této výzvě vyhovět s tím, že „udělením plné moci advokátu k zastupování při podávání kasační stížnosti by si J. K. odňal možnost jednat před soudem ve své právní věci a poškodil by se tak na právech, zájmech, pověsti, svobodě, zdraví a životě“. Ze stejných důvodů žalobce odmítl požádat o ustanovení advokáta svým zástupcem.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) pro řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

č. j. 3 Ads 56/2007 - 157

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Povinné zastoupení žalobce advokátem v řízení o kasační stížnosti je jednou z podmínek řízení. Nedostatek této podmínky je odstranitelný a krajský soud se jej pokusil předepsaným postupem odstranit, avšak bezvýsledně. V řízení o kasační stížnosti proto nelze pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru