Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 53/2007Usnesení NSS ze dne 16.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

3 Ads 53/2007 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2007 č. j. 4 Cad 97/2006 - 16,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2007 č. j. 4 Cad 97/2006 - 16, kterým byl zamítnut jeho návrh, aby mu pro řízení u Městského soudu v Praze byl soudem ustanoven zástupce.

V napadeném usnesení Městský soud v Praze uvedl, že podle ust. § 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) účastníku lze ustanovit zástupce tehdy, jestliže jsou splněny dvě podmínky: 1) jde o účastníka, u něhož jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a 2) jestliže je to třeba k ochraně jeho práv.

Soud přezkoumal poměry žalobce z toho hlediska, zda odůvodňují osvobození od soudních poplatků a zjistil, že žalobce nemá příjmy z pracovního (obdobného) poměru, nemá příjmy z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ani příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Nepobírá hmotné a sociální zabezpečení. S manželkou má ve spoluvlastnictví rodinný domek.

Z rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 27. 10. 2003 soud zjistil, že žalobci byla zastavena výplata částečného invalidního důchodu podle § 53 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. od 2. 12. 2003, protože se nepodrobil vyšetření zdravotního stavu, přestože byl na možnost zastavení výplaty důchodu upozorněn.

č. j. 3 Ads 53/2007 - 27

Soud vyšel z toho, že žalobce nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Nemá žádný příjem protože mu byla zastavena výplata částečného invalidního důchodu ze shora uvedeného důvodu. Žalobce se tak vlastní vinou dostal do situace, že nepobírá částečný invalidní důchod. Pro osvobození od soudních poplatků nesplňuje podmínky též z toho důvodu, že je spoluvlastníkem nemovitosti. Vzhledem k tomu, že není splněna jedna z podmínek pro ustanovení zástupce, bylo by nadbytečné zkoumat splnění podmínky druhé.

Žalobce k podání, které označil jako kasační stížnost a které je v podstatě nečitelného obsahu, připojil fotokopii svého vyjádření ze dne 8. 1. 2007 ve věci, která je vedena u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 5 Ca 264/2006 a navrhl zrušení napadeného usnesení.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Podle ust. § 103 s. ř. s. kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu lze podat pouze ze zákonem stanovených důvodů. Tyto důvody jsou taxativně vymezeny v odstavci 1 písm. a) až e) tohoto ustanovení.

Žalobce v kasační stížnosti netvrdil žádný z důvodů, pro které lze kasační stížnost podat. Podle ust. § 104 odst. 4 s. ř. s. kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže návrh (kasační stížnost) je podle zákona nepřípustný. Nejvyšší správní soud proto podle tohoto ustanovení kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru