Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 52/2007Usnesení NSS ze dne 16.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

3 Ads 52/2007 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce F. P., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru sociálních věcí, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2006 č. j. 33 Cad 133/2006 - 8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2006 č. j. 33 Cad 133/2006 - 8, kterým byla odmítnuta jeho žaloba, kterou se domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného. K odmítnutí žaloby došlo podle ust. § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), protože žalobce přes výzvu soudu neodstranil vady, které bránily projednání žaloby.

Žalobce v souvislosti s touto kasační stížností požádal o ustanovení zástupce soudem pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2007 č. j. 33 Cad 133/2006 - 22 byla zamítnuta žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4. 4. 2007 č. j. 33 Cad 133/2006 - 25 byl žalobce vyzván, aby si pro řízení o kasační stížnosti do 15 dnů zvolil zástupce - advokáta. Žalobce byl poučen o tom, že pokud této výzvě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta.

Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 21. 4. 2007 a žalobce na něj nereagoval.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

č. j. 3 Ads 52/2007 - 29

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je jednou podmínek řízení. Nedostatek této podmínky je odstranitelný, přes výzvu soudu však odstraněn nebyl.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže mj. nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto podle tohoto ustanovení kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru