Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 46/2008 - 73Rozsudek NSS ze dne 14.05.2008

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

3 Ads 46/2008 - 73

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: S. M., zastoupeného JUDr. Milanem Janíčkem, advokátem se sídlem Slovanská 21, Šumperk, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2005, č. j. KUOK/30489/05/OSV-DS/7025/SD-211, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 3. 2008, č. j. 38 Cad 31/2005 – 56,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 24. 10. 2005, č. j. KUOK/30489/05/OSV-DS/7025/SD-211, bylo zamítnuto odvolání žalobce (dále též „stěžovatel“) směřující proti rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu ze dne 30. 8. 2005, č. j. Soc/552/5751/2005/Dv, jímž nebyla žalobci přiznána dávka sociální péče, a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce včasnou správní žalobu. Usnesením ze dne 30. 11. 2005, č. j. 38 Cad 31/2005-7, Krajský soud v Ostravě řízení o žalobě přerušil, neboť u Okresního soudu v Šumperku probíhalo řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům. Kasační stížnost směřující proti tomuto usnesení odmítl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 1. 2006, č. j. 3 Ads 110/2005-14, jako nepřípustnou. Poté, co bylo řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům pravomocně zastaveno, pokračoval Krajský soud v Ostravě v řízení a zaslal žalobci usnesení, jímž jej vyzval k odstranění vad žaloby. Žalobce poté požádal soud o ustanovení zástupce. Usnesením ze dne 13. 3. 2008, č. j. 38 Cad 31/2005-56, Krajský soud v Ostravě ustanovil žalobci zástupcem advokáta JUDr. Milana Janíčka, se sídlem Slovanská 21, Šumperk. Současně soud vyzval zástupce žalobce k odstranění vad žaloby, což ustanovený advokát učinil přípisem ze dne 28. 3. 2008.

Proti uvedenému usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, v níž požádal o zrušení výroku I. napadeného usnesení, jímž mu byl ustanoven zástupcem JUDr. Milan Janíček a požádal, aby mu soud ustanovil zástupcem JUDr. Víta Vohánku, advokáta se sídlem Na Zámecké 457/5, Praha 4.

Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a stěžovatel v ní namítá důvody podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.; rozsahem a důvody kasační stížnosti je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle

§ 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost není důvodná.

Důvod kasační stížnosti je uveden v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Podle tohoto ustanovení lze kasační stížnost podat z důvodu nepřezkoumatelnosti rozhodnutí soudu prvního stupně, která může spočívat v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě též v jiné vadě řízení, mohla-li mít tato vada za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. může navrhovateli (v tomto případě stěžovateli), u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát. K tomu je třeba poznamenat, že právo žalobce na odborné zastoupení osobou s právnickým vzděláním v řízení před soudem je toliko právo na zástupce, jímž může být i advokát, nikoli však právo na konkrétního zástupce, kterého žalobce označil (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2005 č. j. 6 Ads 64/2005-25, uveřejněný pod č. 1372/2007 Sb. NSS). Ustanovil-li krajský soud žalobci zástupce z řad advokátů působících v obvodu Krajského soudu v Ostravě, v němž má bydliště i žalobce, pak tak učinil v souladu s právní úpravou. Nejvyšší správní soud proto návrh žalobce, aby usnesení o ustanovení advokáta JUDr. Milana Janíčka bylo zrušeno a aby mu byl ustanoven zástupcem advokát JUDr. Vohánka, neshledal důvodným. Důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. tedy není dán. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 1 a 7 s. ř. s., neboť neúspěšnému žalobci náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovanému v souvislosti s kasační stížností žalobce žádné náklady nad rámec jeho úřední činnosti nevznikly. Stěžovateli byl pro řízení o žalobě – a tedy i pro související řízení o kasační stížnosti – ustanoven soudem zástupcem advokát. Jelikož však advokát v řízení o této kasační stížnosti neučinil žádný úkon právní služby, Nejvyšší správní soud o odměně za zastupování v řízení o kasační stížnosti nerozhodoval.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2008

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru