Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 44/2008 - 62Usnesení NSS ze dne 23.07.2008

Způsob rozhodnutípřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 44/2008 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: J. P., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované č. I. a II., obě ze dne 19. 4. 2007, a obě č. j. x, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2007, č. j. 41 Cad 85/2007 - 35, o návrhu žalované na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti s e přiznává odkladný účinek.

Odůvodnění:

Včasnou kasační stížností podanou u Krajského soudu v Brně se žalovaná jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku tamního soudu, jímž byla zrušena její rozhodnutí č. I. a II. ze dne 19. 4. 2007, obě č. j. x. Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, přičemž svou žádost odůvodnila tím, že pokud by Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí krajského soudu, dostala by se věc do stadia nového posouzení žaloby. Krajský soud, jenž by byl vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, pak může rozhodnout opačně, což by mělo za následek, že původně zrušené rozhodnutí stěžovatelky „obživne“. Hrozilo by tak, že by vedle sebe existovala dvě opačná rozhodnutí o téže věci, pokud by žalovaná v souladu s nynějším právním názorem Krajského soudu v Brně vydala rozhodnutí nová. V uvedených skutečnostech žalovaná spatřuje nenahraditelnou újmu ve smyslu § 73 s. ř. s. Žalobkyně se k návrhu žalované na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nevyjádřila.

Kasační stížnost podle § 107 s. ř. s. nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat; přitom užije přiměřeně ustanovení § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. lze přiznat odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Důvod pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti spatřuje Nejvyšší správní soud v souzené věci v tom, že pokud by nyní stěžovatelka rozhodla ve věci starobního důchodu žalobkyně tak, jak ji zavázal ve svém rozsudku krajský soud, pozbylo by význam, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o podané kasační stížnosti. Za situace, kdy stěžovatelka s právním názorem obsaženým v rozsudku krajského soudu nesouhlasí a kasační stížností se domáhá jeho zrušení, shledal Nejvyšší správní soud s ohledem na princip právní jistoty a princip předvídatelnosti práva za vhodné, aby byl kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně přiznán odkladný účinek do doby, než Nejvyšší správní soud o této kasační stížnosti rozhodne. Hrozící nenahraditelnou újmu spatřuje Nejvyšší správní soud v možnosti, že by žalovaná, řídící se právním názorem Krajského soudu v Brně obsaženým v kasační stížností napadeném rozsudku, vydala nová rozhodnutí, přičemž by následně Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že původní rozhodnutí žalované neměla být zrušena; ve věci by pak existovala duplicitní rozhodnutí, což jistě nelze považovat z hlediska výše uvedeného principu za žádoucí.

Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud vyhověl návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. července 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru