Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 414/2019 - 26Usnesení NSS ze dne 22.04.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 414/2019 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně A. H., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2019, č. j. 16 Ad 97/2018-39,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně podala ke Krajskému soudu v Plzni žalobu, jíž se domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 13. 11. 2018, č. j. X. Tímto rozhodnutím byly zamítnuty námitky žalobkyně proti rozhodnutím žalované o přiznání a zvýšení starobního důchodu ze dne 27. 9. 2018, č. j. X (období od 22. 5. 2009 do 6. 12. 2015) a ze dne 27. 9. 2018, č. j. X (období od 7. 12. 2015 do roku 2018), a tato rozhodnutí byla potvrzena. Rozsudkem ze dne 31. 10. 2019, č. j. 16 Ad 97/2008-39, krajský soud žalobu zamítl.

[2] Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost.

[3] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka nebyla právně zastoupena, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 1. 2020, č. j. 3 Ads 414/2019-12, k doložení splnění podmínky stanovené v § 105 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), tedy aby ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie; zároveň byla stěžovatelka poučena o následcích spojených s nevyhověním této výzvě.

[4] Na tuto výzvu reagovala stěžovatelka podáním ze dne 21. 1. 2020, v němž požádala o prodloužení shora uvedené lhůty minimálně o 30 dnů. Této žádosti Nejvyšší správní soud vyhověl usnesením ze dne 27. 1. 2020, č. j. 3 Ads 414/2019-18, a lhůtu k předložení plné moci k zastupování v řízení o kasační stížnosti prodloužil do 21. 2. 2020. Stěžovatelka byla současně poučena o tom, že nedoloží-li ve stanovené lhůtě existenci povinného právního zastoupení, soud její kasační stížnost odmítne. Stěžovatelka byla poučena rovněž o tom, že může ve lhůtě stanovené k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti požádat o ustanovení zástupce na náklady státu (§ 35 odst. 10 s. ř. s., ve spojení § 36 odst. 3 s. ř. s.). Poslední den této prodloužené lhůty, tj. 21. 2. 2020, doručila stěžovatelka zdejšímu soudu opětovnou žádost o prodloužení předmětné lhůty. Nejvyšší správní soud vyhověl také této žádosti a usnesením ze dne 9. 3. 2020, č. j. 3 Ads 414/2019-23, prodloužil lhůtu k doložení splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. do 31. 3. 2020 s tím, že se již jedná o lhůtu konečnou; zároveň byla stěžovatelka opětovně poučena o následcích spojených s nevyhověním této výzvě, jakož i o možnosti ve stanovené lhůtě požádat o ustanovení zástupce soudem. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 17. 3. 2020. Stěžovatelka však ani do konce opětovně prodloužené lhůty, tedy do 31. 3. 2020, plnou moc udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nepředložila a o ustanovení zástupce na náklady státu nepožádala; lhůta tak uplynula marně.

[5] Stěžovatelka tedy ve stanovené lhůtě neprokázala splnění obligatorní podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. Nedostatek zastoupení stěžovatelky přitom brání věcnému vyřízení její kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 téhož zákona, dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. dubna 2020

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru