Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 35/2008 - 45Usnesení NSS ze dne 30.04.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
VěcSociální ochrana - Státní sociální podpora

přidejte vlastní popisek

3 Ads 35/2008 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: Ing. V. M., proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 10. 2007, č. j. SVZ/7534/07, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 12. 2007, č. j. 17 Ca 63/2007 – 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce brojí včasně podanou kasační stížností proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým byla odmítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ze dne 26. 10. 2007, č. j. SVZ/7534/07. Napadeným rozhodnutím žalovaného správního orgánu bylo podle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/204 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu práce v Plzni, odboru státní sociální podpory, ze dne 28. 8. 2007, č. j. 16103/7/PMA-1/2, jenž přiznal žalobci dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení ve výši 189,- Kč měsíčně ode dne 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Plzni podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost. Jelikož stěžovatel nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, krajský soud jej usnesením ze dne 10. 1. 2008 vyzval, aby si advokáta zvolil a ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil krajskému soudu plnou moc udělenou tomuto advokátovi pro zastupování v řízení o podané kasační stížnosti, nebo aby podal žádost o ustanovení zástupce soudem a současně předložil vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Stěžovatel byl krajským soudem zároveň poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě nedostatek zastoupení advokátem odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Z doručenky založené v soudním spise vyplývá, že zásilku s výše uvedenou výzvou krajského soudu stěžovatel osobně převzal dne 30. 1. 2008, přičemž dne 14. 2. 2008 se osobně dostavil ke krajskému soudu, kde předložil nevyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a sdělení toliko urážlivého charakteru. Ve stanovené lhůtě tak plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti stěžovatel nedoložil ani nezaslal vyplněné potvrzení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

V rámci soudního přezkumu kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud dle zákonem stanoveného procesního postupu nejdříve zabývá splněním zákonných procesních předpokladů jako je včasné podání kasační stížnosti, řádné zastoupení stěžovatele apod. Až v případě naplnění procesních podmínek řízení a absence veškerých důvodů nepřípustnosti je oprávněn dále zkoumat důvodnost kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že v projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“)a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem a navzdory poučení o možných následcích, plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložil; sám přitom neprokázal vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nedoložení plné moci k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, v posuzované věci se však tento nedostatek ani na výzvu soudu odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle ust. § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2008

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru