Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 3/2007Usnesení NSS ze dne 17.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Plzně, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

3 Ads 3/2007 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce Ing. V. M., proti žalovanému Magistrátu Města Plzně, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Plzeň, Martinská 2, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 7. 2005 č. j. OSVZ/3457/05, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 17 Ca 21/2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 9. 2006 č. j. 17 Ca 21/2005 – 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 18. 9. 2006 č. j. 17 Ca 21/2005 - 28 zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 7. 2005 č. j. OSVZ/3457/05 o nevyhovění odvolání žalobce (dále i „stěžovatel“) a potvrzení rozhodnutí Úřadu městského obvodu Plzeň 1, Sociálního odboru, ze dne 3. 6. 2005 č. j. SO/1697/2005-Kf-371, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o dávku sociální péče dle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. Krajský soud zároveň věc vrátil žalovanému k novému řízení a rozhodnutí.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Plzni podal žalobce včas kasační stížnost. Jelikož stěžovatel nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, krajský soud jej dne 6. 11. 2006 vyzval, aby si advokáta zvolil a soudu předložil udělenou plnou moc, nebo aby podal žádost o ustanovení zástupce soudem a současně předložil vyplněné prohlášení o příjmech a majetkových a osobních poměrech. Stěžovatel byl krajským soudem zároveň poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě nedostatek zastoupení advokátem odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Z předloženého soudního spisu plyne, že citovanou výzvu krajského soudu stěžovatel převzal dne 22. 11. 2006, přičemž dne 4. 12. 2006 se osobně dostavil ke krajskému soudu, kde předložil nevyplněné prohlášení o příjmech a majetkových a osobních poměrech.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen “s. ř. s.“) musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li

č. j. 3 Ads 3/2007 - 57

stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost byla podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), ale stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení za podmínek § 105 odst. 2 s. ř. s povinné. Krajský soud stěžovatele vyzval k předložení plné moci prokazující zvolení si zástupce z řad advokátů, případně k vyplnění potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, které je třeba k ustanovení zástupce soudem. Stěžovatel výzvu soudu převzal, avšak, kromě vrácení nevyplněného potvrzení, ve věci nic neučinil. Nedoložení plné moci k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, v projednávané věci se však tento nedostatek ani na výzvu soudu odstranit nepodařilo a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru