Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 3/2005Rozsudek NSS ze dne 11.05.2005

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení, Křížova 25, Praha 5
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 3/2005 – 52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce Š. H., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 26. 10. 2004 č. j. 54 Cad 88/2004 – 27,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 26. 10. 2004 č. j. 54 Cad 88/2004 - 27, jímž soud zamítl jeho návrh, aby mu byl ustanoven zástupce v řízení o kasační stížnosti.

Z tohoto usnesení se podává, že usnesením tohoto soudu . čj. 54 Cad 88/2004 - 23 ze dne 18. 10. 2004 byla odmítnuta žaloba žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 29. 3. 2004, jímž mu byl odňat plný invalidní důchod, protože žalobce podal žalobu opožděně.

Žalobce podal proti tomuto usnesení kasační stížnost a požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Tento návrh byl zamítnut proto, že byla-li žaloba podána opožděně, jedná se o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva [§ 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s § 138 odst. 1 občanského soudního řádu].

V kasační stížnosti žalobce uvedl, že žádá o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, protože nemá dostatek finančních prostředků k tomu, aby si mohl dovolit právního zástupce. Poukázal na svůj velmi špatný zdravotní stav.

Nejvyšší správní soud, vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.), dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. Podle § 35 odst. 7 s. ř. s. navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.

Krajský soud zamítl návrh žalobce, aby mu byl ustanoven pro řízení o kasační stížnosti zástupce proto, že žaloba, proti níž kasační stížnost podal, byla podána opožděně. Nejvyšší správní soud věc posoudil podle § 36 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost zjevně nemůže být úspěšná, protože byla podána opožděně. Žalobce tak nesplňuje jednu z podmínek stanovených v § 35 odst. 7 s. ř. s., a sice předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků.

Usnesení krajského soudu bylo vydáno v souladu se zákonem a Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 a 2 s. ř. s. Žalobce ve věci nebyl úspěšný a žalované náhradu nákladů řízení nelze přiznat ze zákona.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. května 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru