Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 27/2007Usnesení NSS ze dne 07.03.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 27/2007 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce E. M., zastoupeného advokátkou JUDr. Marií Jenčekovou se sídlem Palackého 126, Nymburk, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížova 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2006, č. j. 42 Cad 127/2006 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2006 č. j. 42 Cad 127/2006 - 29, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 3. 2006. Rozsudek byl žalobci doručen dne 18. 10. 2006, lhůta pro podání kasační stížnosti končila dne 1. 11. 2006 (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

Kasační stížnost byla podána telefaxem ve středu dne 1. 11. 2006. V úterý dne 7. 11. 2006 byl podán k poštovní přepravě prostřednictvím držitele poštovní licence originál podání učiněného telefaxem.

Podle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Podle ust. § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

č. j. 3 Ads 27/2007 - 46

Podle ust. § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. nelze zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti prominout.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána telefaxem ve středu dne 1. 11. 2006. Posledním dnem třídenní lhůty, v níž bylo třeba telefaxové podání doplnit ve smyslu ust. § 37 odst. 2 s. ř. s., tak bylo pondělí dne 6. 11. 2006. Tento den bylo třeba telefaxové podání doplnit a předat toto doplnění držiteli poštovní licence k odeslání krajskému soudu. Jak je shora uvedeno, toto doplnění bylo předáno držiteli poštovní licence o den později, v úterý dne 7. 11. 2006. Zákonným následkem tak je, že k telefaxovému podání se nepřihlíží.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., protože nebyly splněny podmínky řízení o kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. března 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru