Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 24/2005Usnesení NSS ze dne 07.04.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

3 Ads 24/2005 – 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2005, č. j. KUOK/15572/04/OSV-DS/7025/SD-316, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 Cad 4/2005, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2005, č. j. 38 Cad 4/2005 - 6,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2005, č. j. KUOK/15572/04/OSV-DS/7025/SD-316. Tímto rozhodnutím bylo změněno rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu, odboru sociálního a zdravotního, ze dne 15. 11. 2004, č. j. Soc/4099/552/2004/Dv, tak, že žádost žalobce o přiznání dávky sociální péče od 1. 12. 2003 byla zamítnuta.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2005, č. j. 38 Cad 4/2005 - 6, bylo rozhodnuto o přerušení řízení s odůvodněním, že Krajský soud v Ostravě zjistil, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům, které nebylo dosud skončeno. Vzhledem k tomu, že probíhá toto jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování ve věci samé, rozhodl soud podle § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. o přerušení řízení. Žalobce byl poučen o tom, že proti rozhodnutí nejsou s ohledem na ustanovení § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. přípustné opravné prostředky.

Žalobce podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Soud prvního stupně poté předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu, aniž by žalobci ustanovoval zástupce pro řízení o kasační stížnosti nebo odstraňoval jiné vady kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud konstatoval, že usnesením, jehož zrušení se stěžovatel kasační stížností domáhá, bylo podle § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. rozhodnuto o přerušení řízení z důvodu, že probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu; v daném případě se jednalo o řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům. Rozhodnutí o přerušení řízení se řadí mezi rozhodnutí svou povahou dočasná a současně se jedná o rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení. V ustanoveních § 104 odst. 3 písm. b) a c) s. ř. s. je uvedeno, že proti rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení a proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná; o této skutečnosti byl žalobce krajským soudem poučen. Nejvyšší správní soud proto podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. užitého přiměřeně podle ustanovení § 120 s. ř. s. kasační stížnost žalobce směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2005, č. j. 38 Cad 4/2005 - 6, jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2005

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru