Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 163/2011 - 142Usnesení NSS ze dne 26.01.2012

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníBELUK, družstvo
Ministerstvo práce a sociálních věcí
VěcZaměstnanost
Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

3 Ads 163/2011 - 142

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: BELUK, družstvo, se sídlem Brněnská 29, Plzeň, zastoupeného Mgr. Romanem Seidlerem, advokátem se sídlem Na Jíkalce 13, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 6. 2008, čj. 2008/4638-424, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 6. 2010, č. j. 10 Ca 183/2008 – 59,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 6. 2008.

Žalobce při podání své kasační stížnosti proti tomuto rozsudku nezaplatil soudní poplatek, požádal však o osvobození od soudních poplatků.

Městský soud v Praze žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků usnesením ze dne 7. 1. 2011, č. j. 10 Ca 183/2008 - 103, zamítl. Usnesením ze dne 10. 1. 2011, č. j. 10 Ca 183/2008 - 105, pak žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku do 3 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla zástupci žalobce doručena dne 13. 1. 2011.

Dne 25. 1. 2011 podal žalobce kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2011, č. j. 10 Ca 183/2008 – 103, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 7. 2011, č. j. 3 Ads 80/2011 – 122, zamítnuta jako nedůvodná. Nejvyšší správní soud zde současně uvedl, že o návrhu žalobce na odkladný účinek kasační stížnosti vzhledem k rozhodnutí ve věci samé pro nadbytečnost nerozhodoval, nadto by neměl z hlediska ochrany žalobce žádný význam.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobce ve lhůtě stanovené Městským soudem v Praze ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru