Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 152/2008 - 38Usnesení NSS ze dne 15.01.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 152/2008 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: M. Z., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 11. 1983 č. x, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 9. 2008 čj. 21 Cad 135/2008 - 14,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 9. 2008 čj. 21 Cad 135/2008 - 14, jímž bylo rozhodnuto, že návrh žalobce doručený žalované dne 25. 6. 2008, se odmítá; bylo rovněž rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Z odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že písemným podáním, které bylo doručeno žalované dne 25. 6. 2008, podal žalobce žalobu proti rozhodnutí Úřadu důchodového zabezpečení (jako právního předchůdce žalované) ze dne 2. 11. 1983 č. x. Tímto rozhodnutím byl žalobci od 23. 8. 1983 přiznán částečný invalidní důchod a výchovné pro jedno dítě, celkem 1008 Kč měsíčně. Rozhodnutí je odůvodněno posudkem ze dne 22. 7. 1983, kterým byl žalobce uznán částečně invalidním s tím, že výplata částečného invalidního důchodu náleží od ukončení výplaty nemocenských dávek. Žalobce namítal, že rozhodnutí bylo vydáno na žádost závodní lékařky MUDr. A., žádost neměla náležitosti, žalovaná obdržela jeho námitky proti rozhodnutí, bylo mu sděleno, že věc se prošetřuje a výsledek mu bude sdělen. Posudková komise v Opavě dne 22. 7. 1983 nevycházela z ucelených výsledků o vyšetření jeho zdravotního stavu, v rozhodnutí nebylo uvedeno, které choroby byly vzaty v úvahu a z čeho vznikly.

Krajský soud konstatoval, že podle právní úpravy platné a účinné v době, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád), bylo možno toto rozhodnutí přezkoumat věcně příslušným krajským soudem na základě opravného prostředku, který bylo třeba podat do třiceti dnů od jeho doručení. Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí ze dne 2. 11. 1983 až v červnu 2008, ačkoliv měl právo podat proti němu opravný prostředek do třiceti dnů od doručení. Krajský soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) žalobu odmítl jako opožděně podanou.

Žalobce v kasační stížnosti opakoval věcné námitky, které již uvedl v žalobě. Usnesením ze dne 30. 9. 2008 čj. 21 Cad 135/2008 - 24 krajský soud vyzval žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce do spisu doložil plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti; dále vyzval žalobce, aby ve stejné lhůtě doplnil prostřednictvím svého zástupce údaj o tom, kdy mu napadené rozhodnutí bylo doručeno, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, a důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s.

Na toto usnesení reagoval žalobce tak, že se proti němu „odvolává“, i když byl krajským soudem správně poučen, že opravné prostředky proti němu nejsou přípustné. V dalším pak opakuje svá tvrzení, která se týkají událostí v roce 1983 v souvislosti s jeho částečným invalidním důchodem.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto: Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Krajský soud postupoval podle § 37 odst. 5 s. ř. s., žalobce však na výzvu v požadovaném směru nereagoval. Nereagoval ani na výzvu, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil advokáta, protože toto zastoupení je v řízení o kasační stížnosti povinné (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru