Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 15/2011 - 108Usnesení NSS ze dne 09.03.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 15/2011 - 108

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: Ing. K. T., zast. Mgr. Janem Klváčkem, advokátem se sídlem Tylova 1136/06, Olomouc, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 6. 2009, č.j. X, o plný invalidní důchod, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 7. 12. 2010, č. j. 72 Cad 36/2009 - 90,

takto :

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu cestou Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, osobně dne 7. 1. 2011, se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 6. 2009, č.j. X, o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod.

Ze spisu vyplývá, že výše uvedený rozsudek, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů ode dne jeho doručení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, bylo stěžovateli doručeno dne 23. 12. 2010.

V souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. přitom stanoví, že lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Protože dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty, byl čtvrtek 23. 12. 2010 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem pro podání kasační stížnosti byl opět čtvrtek, 6. 1. 2011.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla, jak vyplývá z údajů uvedených na v otisku razítka podatelny krajského soudu na podané kasační stížnosti, podána až 7. 1. 2011, nezbývá než konstatovat, že lhůta pro podání předmětné kasační stížnosti byla zmeškána a Nejvyšší správní soud ji musel podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 9. března 2011

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru