Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 144/2008 - 36Usnesení NSS ze dne 19.12.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

7 Afs 34/2008 - 103


přidejte vlastní popisek

3 Ads 144/2008 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Mgr. J. O., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 2. 2008, č. x, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 8. 2008, č. j. 34 Cad 44/2008 – 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta její žaloba směřující proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 15. 2. 2008, č. x. Napadeným rozhodnutím žalované byl žalobkyni podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“) odňat od 6. 4. 2008 plný invalidní důchod. Své rozhodnutí žalovaná odůvodnila tím, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Brno - město ze dne 29. 1. 2008 již není žalobkyně plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 50 %. Podle tohoto posudku je žalobkyně pouze částečně invalidní, o jejím nároku na částečný invalidní důchod bude rozhodnuto dodatečně.

Při pokusu o doručení zásilky s uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Brně nebyl zástupce žalobkyně (manžel žalobkyně) zastižen, zásilka byla proto uložena a zástupce žalobkyně o jejím uložení vyrozuměn s tím, že pokud si zásilku nevyzvedne do deseti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Zástupce žalobkyně zásilku s písemnostmi ve stanovené lhůtě nepřevzal a dne 6. 10. 2008 tedy nastala právní fikce doručení rozhodnutí krajského soudu podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. Pozdější vyzvednutí zásilky zástupcem žalobkyně dne 13. 10. 2008 nemá v daném případě vliv na okamžik nabytí právní moci citovaného rozhodnutí. Dne 27. 10. 2008 podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) osobně u soudu kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně a zároveň požádala o ustanovení zástupce pro řízení o této kasační stížnosti.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení předmětného rozsudku Krajského soudu v Brně je pondělí dne 6. 10. 2008, kdy bylo kasační stížností napadené rozhodnutí doručeno stěžovatelce náhradním způsobem tzv. právní fikcí. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti skončila v pondělí dne 20. 10. 2008. Kasační stížnost tak měla být podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 20. 10. 2008, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatelka však podala kasační stížnost u Krajského soudu v Brně až dne 27. 10. 2008. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla podána opožděně, Nejvyšší správní soud v souladu se zásadou hospodárnosti soudního řízení již nerozhodoval o návrhu stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru