Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 142/2008 - 27Usnesení NSS ze dne 08.01.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 142/2008 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: D. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 7. 2008 čj. 21 Cad 115/2008 - 13,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 7. 2008 čj. 21 Cad 115/2008 - 13, jímž bylo podání žalobkyně ze dne 17. 5. 2008 odmítnuto a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Ze soudního spisu vyplývá, že žalobkyně dne 17. 5. 2008 podala námitky proti rozhodnutí žalované ze dne 5. 5. 2008 č. x, jímž bylo rozhodnuto, že žalobkyni se zamítá žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tyto námitky žalobkyně doručila žalované, která je zaslala Krajskému soudu v Ostravě, neboť obsah tohoto podání považovala za žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod.

V podání ze dne 13. 6. 2008, které bylo opět adresováno žalované, žalobkyně výslovně sdělila, že nepodávala žalobu, nýbrž námitky. Podání námitek opřela čl. 36 Listiny základních práv a svobod a o poučení, kterého se jí údajně dostalo od žalované.

Krajský soud v Ostravě shora uvedeným usnesením podání žalobkyně odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), protože nejsou splněny podmínky řízení, pro které lze v řízení pokračovat. Tyto podmínky nejsou splněny proto, že žalobkyně žalobu proti rozhodnutí správního orgánu vůbec nepodala.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně kasační stížnost, v níž uvedla, že se řídila poučením žalované na rozhodnutí. Navrhla, aby Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Důvodem má být nesprávný úřední postup podle § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. a porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 25. 9. 2008 čj. 21 Cad 115/2008 - 18 vyzval žalobkyni, aby do jednoho měsíce doplnila kasační stížnost tak, že předloží plnou moc advokáta, kterého si zvolí pro řízení o kasační stížnosti, dále aby uvedla konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s., a konečně aby uvedla údaj, kdy jí bylo napadené usnesení doručeno.

V reakci na toto usnesení žalobkyně uvedla, že trvá na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, protože ona žádnou žalobu nepodávala. Žalobkyně se řídila poučením na rozhodnutí, které vydala žalovaná. Žalobkyně požádala, aby bylo postupováno podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto: Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Krajský soud v Ostravě postupoval podle tohoto ustanovení s. ř. s., žalobkyně však nesplnila to, k čemu byla vyzvána. Neuvedla, v čem konkrétně, tedy v jakém z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s., spatřuje nezákonnost usnesení krajského soudu. Zcela obecný odkaz na čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod není postačující, protože není jasné, co z něj žalobkyně v projednávané věci dovozuje. Pokud žalobkyně zdůrazňuje, že se řídila poučením žalované na napadeném rozhodnutí, pak je třeba připomenout, že žalobkyně byla poučena o tom, že proti tomuto rozhodnutí se řádné opravné prostředky v řízení správním nepřipouštějí, a byla poučena o možnosti soudního přezkumu tohoto rozhodnutí.

Žalobkyně nijak nereagovala na upozornění o nutnosti být v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), takže v tomto řízení zastoupena není.

Žalobkyně kasační stížnost v požadovaném směru nedoplnila, takže v řízení o kasační stížnosti není možno pokračovat. Není rovněž zastoupena advokátem, ačkoliv toto zastoupení je v řízení o kasační stížnosti povinné. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru