Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 139/2011 - 89Usnesení NSS ze dne 05.10.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcZaměstnanost
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

3 Ads 139/2011 - 89

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, o zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 8. 2009, čj. 2009/57015-424 a o zaplacení částky 4 000 000 Kč, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2011, č. j. 2 Ad 45/2010 - 71,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal včas kasační stížnost proti shora uvedenému usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla jeho žaloba odmítnuta a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Usnesením ze dne 11. 7. 2011, č. j. 2 Ad 45/2010 - 82 městský soud uložil stěžovateli, aby ve lhůtě jednoho měsíce odstranil vady kasační stížnosti a aby si zvolil advokáta, který ho bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat.

Stěžovatel na tuto výzvu nereagoval.

Nejvyšší správní soud věc posoudil takto:

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) v řízení o kasační stížnosti stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci stěžovatel přes výzvu soudu není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, i když toto zastoupení je povinné. Nedostatek této podmínky řízení, který je odstranitelný, však přes výzvu soudu odstraněn nebyl.

Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2011

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru