Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 135/2007Usnesení NSS ze dne 29.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Plzně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

3 Ads 135/2007 - 54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: Ing. V. M., bytem Plzeň, Kotíkovská 42, proti žalovanému: Magistrát města Plzně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Plzeň, Martinská 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 8. 2007, č. j. 17 Ca 3/2006 – 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce brojí včas podanou kasační stížností proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byla odmítnuta jeho žaloba směřující proti písemnosti „vyrozumění“ Magistrátu Města Plzně, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ze dne 25. 11. 2005, č.j. OSVZ/5594/05. Napadeným vyrozuměním žalovaný správní orgán podle ust. § 65 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě podání žalobce ze dne 25. 10. 2005 přezkoumal pravomocné rozhodnutí Úřadu městského obvodu Plzeň 1, odboru sociálních věcí, ze dne 22. 9. 2005, č.j. SO/3088/2005-Kf-534, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o dávku sociální péče v souladu s ust. § 94 odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a sdělil žalobci, že řízení o přezkoumání správního rozhodnutí mimo odvolací řízení nebylo zahájeno.

Proti citovanému usnesení krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost. Jelikož stěžovatel nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, krajský soud jej dne 18. 9. 2007 vyzval, aby si advokáta zvolil a ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení této výzvy předložil krajskému soudu jemu udělenou plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby podal žádost o ustanovení zástupce soudem a současně předložil vyplněné prohlášení o příjmech a majetkových a osobních poměrech. Stěžovatel byl krajským soudem zároveň poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě nedostatek zastoupení advokátem odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Z předloženého soudního spisu plyne, že zásilku s výše uvedenou výzvou krajského soudu stěžovatel osobně převzal

č. j. 3 Ads 135/2007 - 55

dne 5. 10. 2007, přičemž dne 9. 10. 2007 se osobně dostavil ke krajskému soudu, kde předložil nevyplněné prohlášení o příjmech a majetkových a osobních poměrech a dne 15. 10. 2007 osobně u krajského soudu dodal písemnost, v níž mj. zastoupení advokátem odmítl. Ve stanovené lhůtě tak plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti stěžovatel nedoložil ani nezaslal vyplněné potvrzení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

V rámci soudního přezkumu kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud dle zákonem stanoveného procesního postupu nejdříve zabývá splněním zákonných procesních předpokladů jako je včasné podání kasační stížnosti, řádné zastoupení stěžovatele apod. Až v případě naplnění procesních podmínek řízení je oprávněn dále zkoumat důvodnost kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že v projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou [§ 102 zákona č. 105/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem a navzdory poučení o možných následcích, plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložil; sám přitom neprokázal vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nedoložení plné moci k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, v posuzované věci se však tento nedostatek ani na výzvu soudu odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle ust. § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru