Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 130/2007Usnesení NSS ze dne 21.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Plzně
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

3 Ads 130/2007 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce Ing. V. M., proti žalovanému Magistrátu města Plzně, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Martinská 2, Plzeň, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 5. 2006 čj. OSVZ/3349/06, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 17 Ca 27/2006-29, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 8. 2007 č. j. 17 Ca 27/2006 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 8. 2007 č. j. 17 Ca 27/2006 - 29, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného.

Žalobce nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Krajský soud v Plzni ho proto výzvou ze dne 21. 9. 2007 č. j. 17 Ca 27/2006 - 40 vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů sdělil jméno advokáta, kterým bude zastoupen v řízení o podané kasační stížnosti a současně předložit tomuto advokátovi udělenou plnou moc, nebo podat žádost o ustanovení zástupce soudem a současně předložit soudu vyplněné prohlášení o příjmech, majetkových a osobních poměrech.

Žalobce zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti odmítl.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí. má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

č. j. 3 Ads 130/2007 - 68

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže mj. nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci je zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti podmínkou řízení. Krajský soud žalobce vyzval, aby tento nedostatek zastoupení odstranil, avšak bezvýsledně. V řízení o kasační stížnosti proto nelze pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, by-lli návrh (kasační stížnost) odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru