Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 129/2009 - 38Rozsudek NSS ze dne 02.12.2009

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 129/2009 - 38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: Š. R., zastoupen advokátkou JUDr. Zdeňkou Mužíkovou se sídlem Husovo nám. 44, Beroun, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 23. 12. 2008 č. X, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2009, č. j. 43 Cad 85/2009 - 11,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2009 č. j. 43 Cad 85/2009 - 11 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Odměna ustanovené zástupkyně, advokátky JUDr. Zdeňky Mužíkové se určuje částkou 1600 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2009 č. j. 43 Cad 85/3009 - 11, kterým byl jeho návrh odmítnut a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. V žalobě je uvedeno, že žalobce podal dne 17. 3. 2009 k poštovní přepravě k (místně nepříslušnému) Krajskému soudu v Plzni žalobu proti shora uvedenému rozhodnutí žalované. Rozhodnutí žalované mu bylo doručeno dne 13. 2. 2009. Žaloba byla postoupena Krajskému soudu v Praze. Tento soud z dodejky zjistil, že žalobce rozhodnutí žalované převzal dne 2. 1. 2009, nikoli 13. 2. 2009, jak uvedl v žalobě. Krajský soud konstatoval, že podle § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) činí lhůta pro podání žaloby dva měsíce od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Žaloba byla proto podána opožděně a krajský soud ji podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

Stěžovatel podal proti tomuto usnesení kasační stížnost, v níž namítl, že napadené rozhodnutí žalované převzal skutečně dne 13. 2. 2009, jak již uvedl v žalobě, a nikoli 2. 1. 2009. Tohoto dne rozhodnutí nemohl převzít z důvodu své hospitalizace na neurologii v nemocnici Hořovice. O tom předložil lékařskou zprávu ze dne 31. 3. 2009. Trval na tom, že žalobu podal včas. Navrhl proto, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud zjistil, že ve správním spise žalované se nachází dodejka, podle níž žalobce převzal napadené rozhodnutí žalované dne 2. 1. 2009. Dodejka má všechny potřebné náležitosti.

Žalobce již k žalobě připojil lékařskou propouštěcí zprávu ze dne 7. 1. 2009, v níž je mj. uvedeno: „Hospitalizace od 29. 12. 2008 do 7. 1. 2009 na odd. Neurologie (13938-08)“.

Ke kasační stížnosti žalobce připojil kopii lékařské zprávy MUDr. D. L. ze dne 31. 3. 2009, která byla vydána na žádost žalobce. V této lékařské zprávě je mj. uvedeno: „Neurol. Hořovice hospitalizován od 29. 12. 08 do 7. 1. 2009.“

Ve správním spise není žádný důkaz o tom, že by rozhodnutí žalované bylo žalobci doručeno dne 13. 2. 2009.

Za této situace Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil, protože je třeba postavit najisto, kdy a jakým způsobem bylo stěžovateli napadené rozhodnutí doručeno. Od data doručení se odvíjí buď odmítnutí žaloby pro opožděnost, nebo naopak její věcné projednání. Krajský soud v dalším řízení vyslechne stěžovatele k okolnostem doručení písemnosti (k dodejce, na níž je uvedeno datum 2. 1. 2009) a podle okolností provede další důkazy, vyjde-li jejich potřeba v řízení najevo.

V dalším řízení rozhodne krajský soud též o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro řízení o kasační stížnosti byla stěžovateli ustanovena zástupkyně - advokátka JUDr. Zdeňka Mužíková. V tomto případě hradí odměnu za zastoupení a hotové výdaje stát. Advokátce byla přiznána odměna za dva úkony právní služby po 500 Kč [§ 9 odst. 3 písm. f), odst. 2, § 11 odst. 1 písm. b) a d) advokátního tarifu] a 600 Kč jako náhrada hotových výdajů. Celkem byla přiznána částka 1600 Kč, která bude zástupkyni zaplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru