Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 124/2010 - 24Usnesení NSS ze dne 06.10.2010

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 124/2010 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: V. L., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 9. 2009, č. j. X., v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 5. 2010, č. j. 43 Cad 216/2009 - 14,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného usnesení, kterým byla odmítnuto podání žalobce ze dne 4. 12. 2009, směřující proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení ve věci nepřiznání částečného invalidního důchodu, pro neodstranění vad podání k výzvě soudu.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel při podání kasační stížnosti soudu dne 10. 6. 2010 nedoložil, že je zastoupen advokátem nebo že má sám požadované právnické vzdělání, nicméně současně však požádal soud o prodloužení lhůty o jeden měsíc k tomu, aby si sehnal právníka. V této lhůtě však zastoupení advokátem nedoložil a proto jej Krajský soud v Ostravě dne 20. 7. 2010, usnesením č. j. 43 Cad 216/2009 - 18, vyzval, aby ve stanovené lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a současně aby prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů doplnil v usnesení jmenovitě označené chybějící náležitosti podané kasační stížnosti. Přitom stěžovatel poučil o tom, že nedoloží-li plnou moc udělenou advokátovi a neodstraní jmenovité nedostatky kasační, nebude možno v řízení pokračovat a soud návrh podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítne.

Označené usnesení, jak vyplývá ze spisu, byla stěžovateli doručeno, v souladu s § 49 o. s. ř., marným uplynutím úložní lhůty a vhozením zásilky dne 3. 8. 2010 do domovní schránky, poté co stěžovatel nereagoval na výzvu pošty, aby si vyzvedl uloženou zásilku, když při pokusu o její doručení dne 22. 7. 2010 nebyl na adrese svého pobytu zastižen.

Stěžovatel na výzvu krajského soudu nijak nereagoval.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, je povinné zastoupení stěžovatele a stěžovatel při podání kasační stížnosti zastoupení nedoložil, přičemž tento nedostatek nebyl v průběhu soudem poskytnuté lhůty odstraněn, stejně jako nebyly doplněny další chybějící náležitosti kasační stížnosti, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout, když stěžovatel byl o následcích nerespektování výzvy soudu v usnesení ze dne 20. 7. 2010, přípisu ze dne 19. 1. 2008, č. j. 43 Cad 216/2009 - 18 poučen.)

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. října 2010

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru