Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 116/2013 - 41Usnesení NSS ze dne 12.03.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníStátní úřad inspekce práce
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

3 Ads 116/2013 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: P. K., zastoupen Mgr. Jiřím Zrůstkem, advokátem se sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Horní náměstí 103/2, Opava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 12. 2012, č. j. 3865/1.30/12/14.3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2013, č. j. 31 A 1/2013 - 58,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 23. 12. 2013 napadl žalobce rozsudek Krajského soudu v Brně (dále „krajský soud“) ze dne 27. 11. 2013, č. j. 31 A 1/2013 - 58, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 12. 2012, č. j. 3865/1.30/12/14.3. Posledně uvedeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání správního deliktu na úseku zaměstnanosti dle § 140 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a podle § 140 odst. 4 písm. f) mu byla uložena pokuta ve výši 250.000 Kč a povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že současně s podáním kasační stížnosti žalobce neuhradil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků – přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. 1. 2014, č. j. 3 Ads 116/2013 – 17, aby soudní poplatek zaplatil, a stanovil mu k tomu lhůtu 10 dnů od doručení usnesení. Žalobce by zároveň poučen, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále „s. ř. s.“) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Usnesení bylo doručeno do datové schránky žalobcova zástupce dne 29. 1. 2014.

Nejvyšší správní soud zjistil, že soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatel do konce stanovené lhůty (10. 2. 2014) nezaplatit a neučinil tak ostatně dosud.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Žalobce byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích marného uplynutí lhůty ke splnění této povinnosti. Navzdory tomu nebyl soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2014

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru