Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 111/2007 - 21Usnesení NSS ze dne 13.12.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 111/2007 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Marie Součkové a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně M. B., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 7. 2007, č. j. 33 Cad 38/2007 – 9,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Brně, jímž bylo odmítnuto její podání ze dne 15. 3. 2007. Výrok svého rozhodnutí odůvodnil krajský soud tím, že žalobkyně ani na výzvu soudu své podání neupřesnial a pro nedostatek předepsaných náležitostí je nebylo možno projednat. V kasační stížnosti žalobkyně neuvedla důvody podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. a nedoložila plnou moc advokátu, který ji bude zastupovat vříz ení.

K odstranění nedostatku povinného právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti byla žalobkyně vyzvána usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2007, které ji bylo doručeno dne 17. 8. 2007. Uvedeným usnesením byla žalobkyně rovněž poučena o následcích nesplnění výzvy a o možnosti požádat o ustanovení zástupce z úřední povinnosti. Na výzvu soudu žalobkyně ve stanovené lhůtě nereagovala a neučinila tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky řízení o kasační stížnosti nejsou splněny. Žalobkyně sama nemá předepsané vysokoškolské vzdělání, plnou moc advokátu, který by ji zastupoval vř ízení o kasační stížnosti pak ani na výzvu soudu nepředložila. Nedostatek povinného právního zastoupení žalobkyně je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však postupem podle ust. § 108 s. ř. s. odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobkyně podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

č. j. 3 Ads 111/2007 - 22

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.) .

V Brně dne 13. prosince 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru