Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 110/2005Usnesení NSS ze dne 04.01.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc
Prejudikatura

3 Ads 37/2004

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 62/2006

přidejte vlastní popisek

3 Ads 110/2005 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2005, čj. KUOK/30489/05/OSV-DS/7025/SD-211, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 Cad 31/2005, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2005, č. j. 38 Cad 31/2005 - 7,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného uvedeným v záhlaví tohoto usnesení bylo zamítnuto odvolání žalobce (dále též „stěžovatel“) proti rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu, odboru sociálního a zdravotního, ze dne 30. 8. 2005, čj. Soc/552/5751/2005/Dv, jímž nebyla žalobci přiznána dávka sociální péče, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2005, č. j. 38 Cad 31/2005 - 7, bylo rozhodnuto o přerušení řízení s odůvodněním, že Krajskému soudu v Ostravě je z jeho úřední činnosti známo, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům, které nebylo dosud skončeno. Vzhledem k tomu, že probíhá toto jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování ve věci samé, rozhodl soud podle § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. o přerušení řízení. Žalobce byl Krajským soudem v Ostravě poučen o tom, že proti usnesení nelze podat opravný prostředek.

Žalobce podal proti tomuto usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádal jeho zrušení. Soud prvního stupně poté kasační stížnost předložil Nejvyššímu

č. j. 3 Ads 110/2005 - 15

správnímu soudu, aniž by odstraňoval vady kasační stížnosti nebo rozhodoval o žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podání kasační stížnosti nebylo přípustné. Usnesením, jehož zrušení se stěžovatel kasační stížností domáhá, bylo podle § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. rozhodnuto o přerušení řízení z důvodu, že probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu; v daném případě se jednalo o řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům. Rozhodnutí o přerušení řízení se řadí mezi rozhodnutí svou povahou dočasná. V § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je uvedeno, že proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost žalobce směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě o přerušení řízení jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru