Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 109/2012 - 19Usnesení NSS ze dne 10.04.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

3 Ads 109/2012 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: M. R., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí Magistrátu města Brna, se sídlem Koliště 19, Brno, ze dne 22. 12. 2011, č. j. MMB/0420922/2011, ze dne 22. 12. 2011, č. j. MMB/ 0420924/2011, ze dne 22. 12. 2011, č. j. MMB/0420936/2011, ze dne 22. 12. 2011, č. j. MMB/ 0420937/2011, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 9. 2012, č. j. 41 A 14/2012 – 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutím Magistrátu města Brna ze dne 22. 12. 2011, č. j. MMB/0420922/2011, ze dne 22. 12. 2011, č. j. MMB/0420924/2011, ze dne 22. 12. 2011, č. j. MMB/0420936/2011, a ze dne 22. 12. 2011, č. j. MMB/0420937/2011. Kasační stížnost žalobce podal, aniž by byl zastoupen advokátem. Současně požádal o ustanovení advokáta soudem.

Usnesením ze dne 19. 2. 2013, č. j. 3 Ads 109/2012 – 16, Nejvyšší správní soud návrh žalobce na ustanovení zástupce zamítl a zároveň jej vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Zároveň jej poučil o následcích nesplnění výzvy. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 4. 3. 2013, ten na výzvu ve stanovené lhůtě nereagoval, plnou moc nepředložil ani do dne rozhodnutí soudu.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Nejvyšší správní soud jej vyzval k odstranění vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě, žalobce ale výzvu soudu nerespektoval.

Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 10. dubna 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru