Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 108/2007 - 83Usnesení NSS ze dne 06.02.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 108/2007 - 83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: J. O., zastoupeného: JUDr. Igor Müller, advokát se sídlem Ostrava, Miličova 12, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 4. 2007, č. j. 33 Cad 243/2006 – 49,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č. I ze dne 20. 2. 2006, č. X. Citovaným správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb. s přihlédnutím k Nařízení Rady č. 1408/71 a Nařízení Rady č. 574/72.

Žalobce poukázal na svůj špatný zdravotní stav v důsledku poškození mozku po havárii a požadoval přiznání plného invalidního důchodu. Kasační stížnost doručená Krajskému soudu v Brně dne 11. 5. 2007 nebyla žalobcem podepsána, ani v doplňku kasační stížnosti pak nebyly uvedeny předepsané náležitosti podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. a doložena plná moc advokátu, který by zastupoval žalobce v řízení.

Usnesením ze dne 28. 6. 2007 ustanovil krajský soud žalobci pro řízení o kasační stížnosti zástupcem JUDr. Igora Müllera, neboť žalobce prokázal, že jsou u něj dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 24. 7. 2007 pak soud žalobce vyzval, aby odstranil nedostatky podané kasační stížnosti, především nedostatek náležitosti podpisu podle ust. § 37 odst. 3 s. ř. s. Toto usnesení bylo doručeno zástupci žalobce dne 30. 7. 2007. Následným usnesením ze dne 3. 10. 2007 pak krajský soud vyzval žalobce opětovně k doplnění kasační stížnosti, a to k uvedení důvodů ve smyslu ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. Toto usnesení bylo zástupci žalobce doručeno dne 19. 10. 2007. Na žádnou z výzev žalobce prostřednictvím svého

č. j. 3 Ads 108/2007 - 84

zástupce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost žalobce je zatížena vadami, které brání jejímu věcnému projednání. Původní podání žalobce ze dne 11. 5. 2007 jím není podepsáno, z tohoto podání, ani z jeho doplňku ze dne 30. 5. 2007 pak není zřejmé, v jakém rozsahu je rozsudek Krajského soudu v Brně napadán a jaké jsou důvody pro podání kasační stížnosti ve smyslu ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. Při absenci uvedených předepsaných náležitostí nemá tedy Nejvyšší správní soud řádně vymezen rozsah své přezkumné činnosti ve smyslu ust. § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. a o podané kasační stížnosti tak nelze meritorně rozhodnout. Uvedené nedostatky žalobce neodstranil ani na výzvu soudu a poté co byl poučen o následcích jejího nesplnění. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovený zástupce žalobce ve věci neučinil žádný úkon podle § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. a nebyla mu proto přiznána žádná odměna za zastupování.

Poučení: Proti tomu usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 6. února 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru