Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 107/2006Usnesení NSS ze dne 17.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Plzně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

přidejte vlastní popisek

3 Ads 107/2006 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce Ing. V. M., proti žalovanému Magistrátu města Plzně, se sídlem v Plzni, Martinská 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2006, č. j. 17 Ca 30/2005 – 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2005 č. j. OSVZ/4433/05 a proti rozhodnutí Úřadu městského obvodu Plzeň 1 ze dne 25. 7. 2005, č. j. SO/2295/2005-Kf-444. Prvoinstančním správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o dávku sociální péče podle ust. § 3 odst. 2, 5, § 4 odst. 3 a § 7 odst. 1, 2 zákona č. 492/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí krajského soudu podal žalobce kasační stížnost, aniž by byl zastoupen advokátem. Krajský soud proto žalobce vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, případně aby podal žádost o ustanovení zástupce soudem. Zároveň jej poučil o tom, že neodstraní-li nedostatek povinného zastoupení advokátem, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Na tuto výzvu (doručenou dne 7. 9. 2006), reagoval žalobce přípisem datovaným dnem 19. 9. 2006, doručeným krajskému soudu dne 21. 9. 2006. Zde mimo jiné uvedl, že v procesu vedeném u Nejvyššího správního soudu mu soud advokáta nevnutí. Krajský soud v Plzni usnesením č. j. 17 Ca 30/2005 - 35 ze dne 27. 9. 2006 stěžovatele opětovně vyzval, aby si zvolil advokáta a to ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení usnesení. Současně jej znovu poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 6. 10. 2005, stěžovatel však zůstal nečinný a do dnešního dne plnou moc nepředložil.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který

č. j. 3 Ads 107/2006 - 43

za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné. Krajský soud ve smyslu ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce opakovaně vyzval k odstranění vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě. Žalobce výzvy soudu nerespektoval, vadu kasační stížnosti neodstranil. Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s. . Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru