Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 106/2007Usnesení NSS ze dne 19.09.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

4 Azs 10/2003


přidejte vlastní popisek

3 Ads 106/2007 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně E. N., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 5. 2006, č. X, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 33 Cad 188/2006, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 2. 2007, č. j. 33 Cad 188/2006 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) brojí podáním, jež je svým obsahem kasační stížností, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 2. 2007, č. j. 33 Cad 188/2006 - 31, jímž bylo z důvodu zpětvzetí žalobkyní zastaveno řízení o její žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 5. 2006, č. X. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla žádost žalobkyně o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V podání žalobkyně uvedla, že se v mezidobí její zdravotní stav výrazně zhoršil a byla hospitalizována ve Vězeňské nemocnici v Brně.

Uvedené usnesení Krajského soudu v Brně bylo žalobkyni doručeno dne 8. 3. 2007. Dne 11. 7. 2007 byla podána k poštovní přepravě kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku. Kasační stížnost byla Krajskému soudu v Brně doručena dne 12. 7. 2007.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

č. j. 3 Ads 106/2007 - 47

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení usnesení krajského soudu je čtvrtek dne 8. 3. 2007, kdy bylo kasační stížností napadené usnesení doručeno žalobkyni. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobkyni běžet v pátek dne 9. 3. 2007 a skončila ve čtvrtek dne 22. 3. 2007. Kasační stížnost tedy měla být tedy podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 22. 3. 2007, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatelka však podala kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 11. 7. 2007. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

Nad rámec rozhodnutí Nejvyšší správní soud poukazuje na to, že správní soudy podle § 75 odst. 1 s. ř. s. vycházejí při přezkumu rozhodnutí správního orgánu ze skutkového a právního stavu ke dni vydání napadeného rozhodnutí; ani v případě včasného podání kasační stížnosti by tedy tvrzení o aktuálním zhoršení zdravotního stavu žalobkyně nemohlo být relevantní ve vztahu k přezkoumávanému rozhodnutí. Navíc je třeba poukázat na to, že kasační stížnost byla podána proti rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žaloby žalobkyní. V případě, že je žalobkyně přesvědčena o zhoršení svého zdravotního stavu, má možnost podat novou žádost o přiznání invalidního důchodu.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru