Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 98/2008 - 72Usnesení NSS ze dne 26.11.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 98/2008 - 72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: D. A., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 9. 2007, č. j. OAM-1169/VL-20-ZA05-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2008, č. j. 56 Az 184/2007 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž bylo vysloveno, že se stěžovateli neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení advokáta pro toto řízení. Krajský soud proto stěžovateli zaslal formulář „Potvrzení o majetkových a výdělkových poměrech pro rozhodnutí o žádosti na ustanovení právního zástupce.“ Krajský soud požádal o pravdivé vyplnění zasílaného formuláře a nad tento rámec též o sdělení toho, jakým způsobem si stěžovatel platí nájem a jak si opatřuje peníze na výživu, ošacení a další nezbytnosti. Zároveň byl stěžovatel upozorněn, že nebude-li ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy soudu vyplněný formulář zaslán, bude návrh na ustanovení advokáta zamítnut. Stěžovateli bylo doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 17. 6. 2008. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, byla písemnost uložena na poště a stěžovatel byla vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v úterý 17. 6. 2008 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na pátek 20. 6. 2008. Skutečnost, že stěžovatel usnesení fakticky převzal dne 27. 6. 2008 nemá na fiktivní den doručení žádný vliv. Dne 7. 7. 2008 (pondělí) marně uplynula lhůta k předložení vyplněného formuláře. Nad tento rámec je třeba říci, že den doručení stanovený fikcí není pro věc rozhodný, neboť stěžovatel vyplněný formulář soudu nezaslal vůbec, tedy ani po lhůtě k tomu stanovené.

Krajský soud proto usnesením ze dne 8. 8. 2008, č. j. 56 Az 184/2007 - 61, rozhodl, že se návrh na ustanovení zástupce zamítá. Týmž usnesením byl stěžovatel vyzván, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy zvolil advokáta a předložil plnou moc pro zastupování. Krajský soud uvedené usnesení zaslal na adresu, kterou stěžovatel uvedl pro doručování písemností; stěžovateli bylo doručováno opět v souladu se shora uvedenými ustanoveními o doručování dne 25. 8. 2008. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, byla písemnost uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl. Označená písemnost byla uložena na poště v pondělí 25. 8. 2008 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na čtvrtek 28. 8. 2008. Stěžovatel usnesení fakticky převzal dne 1. 9. 2008. Dne 12. 9. 2008 (pátek) marně uplynula lhůta k předložení plné moci advokáta. I zde je třeba zopakovat, že výpočet dne doručení pomocí zákonné fikce nemá na věc vliv, neboť stěžovatel plnou moc nepředložil ani později. Výzvám přitom rozuměl, neboť v předchozím řízení byl s to se soudy komunikovat v českém jazyce. Dne 12. 11. 2008 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru