Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 92/2007Usnesení NSS ze dne 08.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 92/2007 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: S. B., zast. JUDr. Alžbětou Prchalovou, advokátkou se sídlem Dřevařská 25, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2007, č. j. 61 Az 129/2005 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Svojí kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2005, č. j. OAM-1868/VL-07-19-2005. Tímto správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Podle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Kasační stížností napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno dne 18. 9. 2007 (viz doručenku na č. l. 22 soudního spisu). Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy úterý 18. 9. 2007. Poslední den lhůty připadá na úterý 2. 10. 2007, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula.

Stěžovatel v podání datovaném dnem 1. 10. 2007 a označeném jako doplnění kasační stížnosti uvádí, že kasační stížnost podal dne 1. 10. 2007 a že ji tímto podáním doplňuje. Ve spise jsou skutečně obsaženy dvě písemnosti, jejichž obsahem jsou stížní námitky. Na č. l. 23 je přípis datovaný dnem 1. 10. 2007 a označený jako kasační stížnost (za ním pak na č. l. 24 plná moc udělená stěžovatelem jeho právní zástupkyni), na č. l. 25 pak přípis datovaný týmž dnem a nadepsaný jako doplnění kasační stížnosti. Oba přípisy jsou nadepsány

č. j. 2 Azs 92/2007 - 34

hlavičkou advokátní kanceláře JUDr. Alžběty Prchalové s dodatkem, že věc vyřizuje Mgr. Karel Prchal (ten je advokátním koncipientem JUDr. Prchalové – pozn. NSS). Obě písemnosti jsou shodným způsobem nadvakrát přeloženy tak, aby se vešly do obálky formátu A6, která je za nimi ve spise zažurnalizována na č. l. 26. Obálka byla podána na poštu dle podacího razítka dne 3. 10. 2007 a dle razítka podatelny došla ke Krajskému soudu v Ostravě 4. 10. 2007. Shodnými razítky podatelny soudu byla opatřena jak podání označené jako kasační stížnost, tak podání označené jako její doplnění. Nejvyšší správní soud proto shledal, že – ačkoli stěžovatel v tzv. doplnění kasační stížnosti tvrdí, že samotnou kasační stížnost podal dne 1. 10. 2007 – ve skutečnosti jak kasační stížnost, tak její doplnění vložil do jedné jediné obálky a tuto teprve dne 3. 10. 2007, tedy až po zákonem stanovené lhůtě, podal k poštovní přepravě. Uvedený závěr potvrzuje i sdělení Mgr. Karla Prchala, advokátního koncipienta u advokátky JUDr. Alžběty Prchalové, ze dne 2. 11. 2007, že nemůže doložit, že by kasační stížnost byla vskutku podána 1. 10. 2007, neboť kasační stížnost podával na poštu stěžovatel osobně, nikoli stěžovatelova zástupkyně JUDr. Prchalová či jím pověřená osoba. Důvodem toho, že tak stěžovatel učinil osobně, mělo podle Mgr. Prchala být, že kasační stížnost stěžovatel potřeboval před jejím podáním předložit cizinecké policii.

Lze tedy shrnout, že stěžovatel podal kasační stížnost i její doplnění jako fakticky jedno dvojdílné podání na poštu dne 3. 10. 2007, tedy o jeden den později, nežli tak naposledy mohl včas učinit. Kasační stížnost podaná na poštu až dne 3. 10. 2007 byla tedy podána opožděně. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než ji podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru