Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 89/2008 - 62Usnesení NSS ze dne 25.11.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 89/2008 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: I. Z. zastoupeného opatrovníkem SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), se sídlem Brno, Mostecká 5, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 1. 2008, č. j. 60 Az 121/2006 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 13. 10. 2006, č. j. OAM-983/VL-20-11-2006 (dále jen „napadené rozhodnutí“), žalované Ministerstvo vnitra neudělilo žalobci mezinárodní ochranu podle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b, zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce u Krajského soudu v Ostravě žalobou, který ji rozsudkem ze dne 21. 1. 2008, č. j. 60 Az 121/2006 - 29, zamítl. Proti rozsudku krajského soudu brojil žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností. Současně v kasační stížnosti podal žádost o ustanovení advokáta pro zastupování v tomto řízení. V rámci postupu krajského soudu po podání kasační stížnosti bylo zjištěno, že stěžovatel je neznámého pobytu; usnesením ze dne 19. 5. 2008, č. j. 60 Az 121/2006 - 52 (které nabylo právní moci dne 27. 5 2008) mu proto krajský soud ustanovil podle ustanovení § 29 odst. 3 občanského soudního řádu, ve spojení s ustanovením § 64 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), opatrovníkem občanské sdružení SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), se sídlem Brno, Mostecká 5.

O žádosti stěžovatele o ustanovení právního zástupce z řad advokátů pro zastupování v řízení o kasační stížnosti rozhodl krajský soud usnesením ze dne 19. 8. 2008, č. j. 60 Az 121/2006 - 56, ve kterém jednak stěžovateli advokáta neustanovil a současně ho vyzval, aby do jednoho měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a svou kasační stížnost prostřednictvím zvoleného advokáta doplnil o konkrétní důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Toto usnesení bylo opatrovníkovi stěžovatele doručeno dne 27. 8. 2008.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), nicméně jeho návrh nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, kterou je obligatorní zastoupení advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Ostravě vyzval stěžovatele k doložení plné moci a k doplnění kasační stížnosti usnesením ze dne 19. 8. 2008, které bylo opatrovníku stěžovatele prokazatelně doručeno dne 27. 8. 2008. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 28. 8. 2008. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Lhůta tedy uplynula dne 29. 9. 2008. Stěžovatel do tohoto data a ani později kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil, nepředložil tedy plnou moc zvoleného advokáta a neuvedl jeho prostřednictvím další zákonné náležitosti, ač byl o následcích marného uplynutí lhůty řádně poučen.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny; v řízení o kasační stížnosti proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru