Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 88/2008 - 61Usnesení NSS ze dne 04.12.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 88/2008 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: F. K., zastoupeného opatrovnicí Organizací pro pomoc uprchlíkům se sídlem Kovářská 4, Praha 9, právně zastoupeného Mgr. Evou Kolbekovou, advokátkou se sídlem Kleinerova 24, Kladno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2008, č. j. 47 Az 41/2007 - 30,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky Mgr. Evy Kolbekové se určuje částkou 4800 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce (dále „stěžovatel“) podal u Krajského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2007, č. j. OAM-10-687/LE-05-07-2007, e. č. L007425, kterým byla jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Krajský soud v Praze tuto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost.

K žádosti krajského soudu bylo ze strany Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie dopisem ze dne 19. 5. 2008 potvrzeno, že stěžovatel dne 20. 2. 2008 svévolně opustil Pobytové středisko. Doklad o legálním odjezdu z České republiky není evidován; současný skutečný pobyt stěžovatele však není znám.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Z evidence Ministerstva vnitra ke dni 27. 11. 2008 nebyly zjištěny žádné změny ve věci stěžovatelova místa současného pobytu. Nejvyšší správní soud proto vychází z posledního provedeného zjištění, podle něhož stěžovatel svévolně odešel z Pobytového střediska, přičemž místo jeho současného pobytu není známo.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z důvodu neznámého místa pobytu stěžovatele podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Stěžovateli byla zástupkyní pro řízení o kasační stížnosti ustanovena advokátka Mgr. Eva Kolbeková (usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2008, č. j. 47 Az 41/2007 - 41); v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátky částkou 2 x 2100 Kč za dva úkony právní služby – převzetí a příprava zastoupení a doplnění kasační stížnosti - a 2 x 300 Kč na úhradu hotových výdajů - v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b), d), § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů; celkem tedy 4800 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru