Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 87/2006Usnesení NSS ze dne 20.07.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 87/2006 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: nezl. D. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2005, č. j. 55 Az 258/2004 -21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 27. 10. 2004, č. j. OAM-3117/VL-01-ZA04-2004. Tímto rozhodnutím mu nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a bylo rozhodnuto, že se na něho nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí krajského soudu bylo vydáno po nabytí účinnosti zákona č. 350/2005 Sb. (tj. po 13. 10. 2005), postupoval zdejší soud již podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) ve znění novelizovaném uvedeným zákonem. Nejprve se však Nejvyšší správní soud musel zabývat tím, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti. V případě, že by shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s. Podmínky řízení však v dané věci splněny nejsou, neboť stěžovatel není zastoupen advokátem, ačkoliv nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V kasační stížnosti stěžovatel sice požádal o ustanovení advokáta zástupcem v tomto řízení, avšak jeho žádost byla usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 4. 2006 zamítnuta. Týmž rozhodnutím byl stěžovatel také vyzván, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil zástupce z řad advokátů, neboť § 105 odst. 2 s. ř. s. ukládá v řízení o kasační stížnosti povinné zastoupení účastníků advokátem. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že nevyhoví-li této výzvě, může být jeho kasační stížnost odmítnuta.

č. j. 2 Azs 87/2006 - 54

Ze spisu vyplynulo, že uvedené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli, resp. jeho matce jako zákonné zástupkyni, doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 24. 4. 2006, a to na adresu P. 9, U. V. p.704/9, kterou stěžovatel uvedl v kasační stížnosti a dalších písemnostech a kde se také zdržoval. Oznámení o změně adresy, které bylo soudu doručeno dne 11. 7. 2006, totiž stěžovatelova matka sepsala až dne 4. 6. 2006 a je tedy zřejmé, že nejméně do tohoto dne se stěžovatel zdržoval na původní adrese (P. 9, U. V. p. 704/9). Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, písemnost byla uložena na poště a adresát byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s., nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v pondělí 24. 4. 2006 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na čtvrtek 27. 4. 2006, který se také považuje za den doručení. Skutečnost, že stěžovatelova matka usnesení fakticky vůbec nepřevzala, je právně bezvýznamná a nemá na den doručení žádný vliv. Lhůta k předložení plné moci advokáta pak marně uplynula v pátek 12. 5. 2006.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel (ani jeho matka) právnické vzdělání nemá, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2006

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru