Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 84/2007Usnesení NSS ze dne 08.10.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 84/2007 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: N.M., zastoupeného JUDr. Alicjí Klimešovou, advokátkou se sídlem J. Wericha 3/400, Havířov, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 3. 2007, č. j. 63 Az 74/2006-35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

JUDr. Alicje Klimešová podala dne 6. 4. 2007 jménem žalobce („stěžovatel“) kasační stížnost brojící proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra („žalovaný“) ze dne 28. 6. 2006, č. j. OAM-725/VL-10-04-2006. Citovaným rozhodnutím žalovaný stěžovateli neudělil azyl podle ustanovení § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Napadený rozsudek krajského soudu byl doručen zástupkyni stěžovatele dne 26. 3. 2007.

Přípisem ze dne 7. 5. 2007 (č. l. 52) byla jmenovaná advokátka vyzvána, aby předložila plnou moc k podání kasační stížnosti.

Podáním ze dne 10. 5. 2007 vzala JUDr. Alicje Klimešová kasační stížnost výslovně zpět.

Nejvyšší správní soud v této věci vycházel z právního názoru obsaženého v usnesení svého rozšířeného senátu ze dne 24. 7. 2007, č. j. 1 Afs 120/2006-119 (in: www.nssoud.cz), podle něhož „ustanoví-li ve správním soudnictví v řízení o žalobě krajský soud účastníku řízení zástupcem advokáta (§ 35 odst. 8 s. ř. s.), je takto ustanovený advokát oprávněn zastupovat účastníka řízení také v řízení o kasační stížnosti a v zastoupení účastníka řízení také kasační stížnost podat.“

č. j. 2 Azs 84/2007 - 65

V nyní projednávané věci se jednalo právě o tento případ, jelikož advokátka JUDr. Alicja Klimešová byla stěžovateli ustanovena jeho zástupkyní pro řízení o žalobě (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2006, č. j. 63 Az 74/2006-21). Za této situace proto byla oprávněna podat za stěžovatele i kasační stížnost a samozřejmě také vzít ji zpět.

Za situace, kdy tak JUDr. A. Klimešová učinila, a vzhledem k tomu, že řízení nezastavil podle ustanovení § 108 odst. 2 s. ř. s. krajský soud, učinil tak přímo Nejvyšší správní soud, veden zásadami efektivnosti a hospodárnosti řízení [ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru