Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 83/2007Usnesení NSS ze dne 11.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 83/2007 - 84

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: Y. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 1. 2007, č. j. 59 Az 124/2005 - 66,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo rozhodnuto, že se žalobci pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů neustanovuje. Usnesení vycházelo z toho, že žalobce neprokázal věrohodně majetkové poměry, když v prohlášení uvedl, že nemá žádné příjmy, ač rovněž uvedl, že platí nájem ve výši 2500 Kč.

Usnesení krajského soudu bylo stěžovateli zasláno na adresu, kterou uváděl jako místo svého pobytu (J. Z. 36, P.). Zde je převzal dne 25. 1. 2007 zaměstnanec podatelny ubytovny, kde stěžovatel bydlel. Dne 5. 3. 2007 byla k poštovní přepravě podána kasační stížnost proti napadenému usnesení, v níž stěžovatel uváděl jako místo svého pobytu P. 569, P. Krajský soud následně zaslal usnesení o neustanovení zástupce z řad advokátů na tuto adresu, kde si je stěžovatel dne 7. 5. 2007 převzal osobně. Následně stěžovatel třikráte požádal krajský soud o vystavení potvrzení o tom, že řízení o jeho kasační stížnosti nebylo doposud ukončeno, přičemž ve všech případech (datováno 24. 5., 20. 7. a 18. 9. 2007) uvedl jako adresu pro doručování J. Z. 36, P.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím

č. j. 2 Azs 83/2007 - 85

počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení na adresu, kterou stěžovatel uváděl, tedy čtvrtek 25. 1. 2007. Písemnost za stěžovatele převzal zaměstnanec podatelny ubytovny - takovýto postup umožňuje § 46 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. Nejednalo se o písemnost doručovanou do vlastních rukou, a tak doručující orgán doručil vhodné fyzické osobě bydlící, působící nebo zaměstnané na témže místě nebo v jeho okolí, která adresáta zná a souhlasí s tím, že mu písemnost odevzdá. Opětovné doručení ze dne 7. 5. 2007 není právně relevantní, neboť doručení dne 25. 1. 2007 bylo provedeno řádně. Stěžovatel ostatně ani nenamítá, že by se na uvedené adrese nezdržoval a že by mu mělo být doručováno jinam. Poslední den lhůty tak připadá na čtvrtek 8. 2. 2007, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná k poštovní přepravě dne 5. 3. 2007 je tak podána opožděně.

Nad tento rámec Nejvyšší správní soud podotýká, že zásadním argumentem podané kasační stížnosti je tvrzení, že stěžovateli byl formulář s prohlášením o majetkových poměrech zaslán v jazyce českém, kterému nerozumí. Ze spisu přitom právě naopak vyplývá, že formulář byl zaslán v jazyce ukrajinském, zatímco kolonky formuláře byly stěžovatelem vyplněny v jazyce českém.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. října 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru