Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 66/2005Usnesení NSS ze dne 24.03.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 66/2005 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: D.S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 9. 2004, sp. zn. 56 Az 11/2004,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, kterým soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 12. 1. 2004, č. j. OAM-1440/LE-PA04-PA01-2003. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Přitom z citované zákonné dikce je zřejmé, že stěžovatel musí být zastoupen advokátem pro celé řízení o kasační stížnosti. Jak totiž Nejvyšší správní soud judikoval již v minulosti (č. 185/2004 Sb. NSS), „zastoupení advokátem na základě plné moci, která je omezena pouze na sepsání kasační stížnosti a na její podání, nesplňuje požadavek povinného zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti.

Ze spisu vyplývá, že kasační stížnost ze dne 8. 11. 2004 odkazuje na plnou moc ze dne 4. 11. 2004, která podle svého obsahu představuje tzv. univerzální plnou moc, udělenou stěžovatelem JUDr. A. H.

Usnesením ze dne 10. 11. 2004, č. j. 56 Az 11/2004 - 35, krajský soud stěžovatele vyzval, aby ve stanovené lhůtě předložil soudu plnou moc opravňující jmenovanou advokátku jednat jménem stěžovatele v řízení o kasační stížnosti.

Na tuto výzvu reagovala JUDr. H. zasláním plné moci datované opět ke dni 4. 11. 2004, v níž je - oproti identickému textu shora citované plné moci ze stejného dne - rukou dopsáno, že se uděluje „jako zvláštní plná moc k podání kasační stížnosti do rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 13. 9. 2004, č. j. 56 Az 11/2004“.

Usnesením ze dne 10. 1. 2005, č. j. 56 Az 11/2004 - 45, krajský soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů odstranil nedostatek kasační stížnosti spočívající v chybějícím právním zastoupení s poučením, že pokud tak neučiní, bude kasační stížnost odmítnuta. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že JUDr. H. předložila plnou moc opravňující ji pouze k podání kasační stížnosti, nikoliv k celému řízení o ní.

Tato výzva byla zaslána na adresu R. 28, B., kterou stěžovatel soudu sdělil přípisem ze dne 8. 11. 2004. Protože na této adrese nebyl zastižen, byla písemnost dne 14. 2. 2005 uložena na poště a v souladu s ustanovením § 50c odst. 4 o. s. ř. nastala fikce doručení třetí den od uložení, tzn. 17. 2. 2005. Stěžovatel v poskytnuté lhůtě na tuto výzvu nijak nezareagoval.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože v dané věci nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru