Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 63/2008 - 49Usnesení NSS ze dne 28.08.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 63/2008 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: A. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 4. 2008, č. j. 63 Az 24/2007 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 10. 3. 2007, č. j. OAM-1-217/VL-07-08-2007 (dále jen „napadené rozhodnutí“), žalované Ministerstvo vnitra zamítlo žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Žalobkyně proti napadenému rozhodnutí podala žalobu, kterou Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 9. 4. 2008, č. j. 63 Az 24/2007 - 25, jako nedůvodnou zamítl.

Rozsudek napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“), prostřednictvím své zákonné zástupkyně, kasační stížností, v níž uplatnila důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Kasační stížnost je odůvodněná a stěžovatelka se jí domáhá zrušení napadeného rozsudku. Současně s tím požádala o ustanovení bezplatného právního zástupce pro toto řízení.

Podle § 106 odst. 2, věty první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání lhůty kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.).

Po prostudování předloženého soudního spisu dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně. Zákonné zástupkyni stěžovatelky byl totiž napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě doručen ve středu dne 30. 4. 2008 (písemnost byla sice uložena na poště od 18. 4. 2008, její náhradní doručení však bylo vyloučeno – viz § 50c odst. 4, věta za středníkem občanského soudního řádu, ve spojení s § 64 s. ř. s.); posledním dnem dvoutýdenní lhůty k podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s., § 40 odst. 2 s. ř. s.) tak byla středa dne 14. 5. 2008. Tato lhůta uběhla stěžovatelce marně, neboť kasační stížnost podala teprve dne 15. 5. 2008 k poštovní přepravě. Za situace, kdy kasační stížnost byla podána opožděně, nezkoumal již Nejvyšší správní soud důvodnost námitek v ní uvedených a kasační stížnost z výše uvedených důvodů podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru