Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 62/2008 - 41Usnesení NSS ze dne 28.08.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 62/2008 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: a) A. M., a žalobce: b) nezl. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 30. 6. 2008, č. j. 58 Az 12/2008 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutími ze dne 4. 3. 2008, č. j. OAM-1-882/VL-10-2007, a ze dne 4. 3. 2008, č. j. OAM-70/VL-01-BE07-2007, žalované Ministerstvo vnitra neudělilo žalobcům mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Obě tato rozhodnutí napadli žalobci samostatnými žalobami, které Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, poté, co obě řízení spojil ke společnému projednání, svým rozsudkem ze dne 30. 6. 2008, č. j. 58 Az 12/2008 - 24, jako nedůvodné zamítl.

Rozsudek napadla žalobkyně a) - dále jen „stěžovatelka“ - jménem svým i jménem nezletilého žalobce b) kasační stížností, v níž uplatnila důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Kasační stížnost je odůvodněna a stěžovatelka se jí domáhá zrušení napadeného rozsudku. Současně s tím požádala o ustanovení bezplatného právního zástupce pro toto řízení.

Podle § 106 odst. 2, věty první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání lhůty kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.).

Po prostudování předloženého soudního spisu dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně. Stěžovatelce a) byl napadený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem doručen v pátek dne 11. 7. 2008; posledním dnem dvoutýdenní lhůty k podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s., § 40 odst. 2 s. ř. s.) tak byl pátek dne 25. 7. 2008. Tato lhůta uběhla oběma stěžovatelům marně, neboť kasační stížnost byla podána teprve dne 28. 7. 2008 k poštovní přepravě. Za situace, kdy kasační stížnost byla podána opožděně, nezkoumal již Nejvyšší správní soud důvodnost námitek v ní uvedených a kasační stížnost z výše uvedených důvodů podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru